De zorgstructuur

De begeleiding van de leerlingen is erop gericht dat elke leerling naar zijn mogelijkheden optimaal kan presteren en zich als persoon kan ontwikkelen. In die ontwikkeling staan de gecontroleerde en begeleide zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid van de leerling centraal.

De ondersteuningsstructuur is opgebouwd volgens drie lijnen:

Eerstelijns ondersteuning
 • Mentor
 • Vakdocent
 • Leerlingcoördinator
 • Onderwijs Ondersteunend Personeel

De dagelijkse begeleiding die leerling-coördinatoren, docenten en mentoren geven bij het leerproces, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het maken van keuzes. Ook de collega van de receptie speelt een grote rol in de eerstelijnszorg door controle te houden op ziekteverzuim, absentie en genomen maatregelen zoals lesverwijderingen.

Het betreft de functies: docenten, mentoren, leerling-coördinatoren, directieleden, onderwijsondersteunend personeel (waaronder receptie, conciërges en pleincoördinatoren).

Tweedelijns ondersteuning
 • Zorgcoördinator
 • Leerlingbegeleider
 • Vertrouwenspersoon
 • Decaan
 • Ambulante begeleiders

Leerlingen die niet voldoende hebben aan de reguliere begeleiding, zoals hierboven geschetst, komen in aanmerking voor extra ondersteuning. Zij worden aangemeld bij de zorgcoördinator.

De zorgcoördinator zal in het interne ondersteuningsteam (IOT) de leerlingen bespreken die extra ondersteuning nodig hebben. Deze tweedelijns ondersteuning wordt geboden door specialisten binnen de school zoals de leerlingbegeleider, vertrouwenspersoon en de decaan. Daarnaast zijn er ook de persoonlijke begeleiders (coaches) voor de leerlingen met een extra ondersteuningsvraag.

De schoolmaatschappelijk werker en de ambulante begeleiders horen formeel niet tot het interne ondersteuningsteam. Zij functioneren in de school op gezette tijden en in samenwerking met de school. Door hun frequente aanwezigheid op school worden zij regelmatig geadviseerd.

Ondanks alle hulp is het mogelijk dat een enkeling toch niet voldoende geholpen kan worden en dat meer hulp noodzakelijk is. Soms is de problematiek te complex of is er sprake van een specifiek (leer- en/of gedrags-) probleem. Leerlingen die in aanmerking komen voor deze specifieke ondersteuning worden ingebracht in het Ondersteuningsteam (OT) Het OT bestaat uit de zorgcoördinator en de schoolmaatschappelijk werker. In dit overleg wordt bekeken wat de leerling nodig heeft en welke vorm van ondersteuning het beste ingezet kan worden. Er kan (na overleg met ouders/verzorgers) doorverwezen worden naar derdelijns ondersteuning.

De zorgcoördinator is de schakel tussen de school en de derdelijns ondersteuning.

Derdelijns ondersteuning
 • GGD
 • Schoolmaatschappelijk werk / Juvans
 • Politie
 • Leerplichtambtenaar
 • Contour de Twern/Rnewt
 • GGZ
 • Externe RT
 • Orthopedagoog/Psycholoog