Lestijden

Lestijden schooljaar 2021-2022

Voor de start van het schooljaar kunnen de leerlingen hun lesrooster bekijken. In principe loopt het rooster loopt van 8:30 uur tot 15:15 uur. Alleen in uitzonderlijke gevallen en in de bovenbouw kan het zevende lesuur ingezet worden. Leerlingen moet gedurende de lestijd beschikbaar zijn voor school.

Gedurende het schooljaar vinden meermaals roosterwijzigingen plaats. Dit heeft te maken met het wisselen van periode of langdurige afwezigheid van een docent.

Via het dagrooster dat te zien is in Magister of Itslearning blijven de leerlingen op de hoogte.

Update vanaf 1 december 2021:  We werken tijdelijk met een gespreide lunchpauze voor de onderbouw- en de bovenbouwleerlingen. Dat betekent dat er een wijziging is in het rooster voor de onderbouwleerlingen. Meer informatie vindt u in deze brief VHC 30 november 2021. Leerlingen kunnen de lestijden en pauzetijden gemakkelijk terugvinden in magister.

Reguliere lestijden
 • 1e les
 • 2e les
 • Pauze
 • 3e les
 • 4e les
 • Pauze
 • 5e les
 • 6e les
 • 08.30 – 09.30 uur
 • 09.30 – 10.30 uur
 • 10.30 – 10.45 uur
 • 10.45 – 11.45 uur
 • 11.45 – 12.45 uur
 • 12.45 – 13.15 uur
 • 13.15 – 14.15 uur
 • 14.15 – 15.15 uur
Minirooster
 • 1e les
 • 2e les
 • Pauze
 • 3e les
 • 4e les
 • 5e les
 • Pauze
 • 6e les
 • 08.30 – 09.15 uur
 • 09.15 – 10.00 uur
 • 10.00 – 10.15 uur
 • 10.15 – 11.00 uur
 • 11.00 – 11.45 uur
 • 11.45 – 12.30 uur
 • 12.30 – 13.00 uur
 • 13.00 – 13.45 uur

Echt van Haestrecht: welke extra’s bieden wij?

Artclass

Een groot aantal vrijdagmiddagen komt op onze school de Artclass bij elkaar. Leerlingen zijn creatief en kunstzinnig bezig met fotografie, met slimme schildertechnieken of met het grafisch vormgeven van een Artjournal. In onze Artclass krijgen leerlingen de kans om hun talenten op het gebied van kunst en cultuur te ontdekken. De Artclass komt buiten lestijden (vrijdagmiddag) bij elkaar. Deelname is op vrijwillige basis, wel zijn er extra kosten aan verbonden.

Sportklas

Om de talenten van leerlingen op sportief gebied te ontwikkelen organiseert de school in klas 1, 2 en 3 sportklassen. We gaan bijvoorbeeld mountainbiken, (water)skiën, fitnessen, golfen en klimmen. Allemaal sporten die normaal niet of nauwelijks in de gymles voor komen. De sportklas gaat regelmatig naar andere locaties, zoals de sportschool, het zwembad en de klimhal. Maar de sportklas is meer dan sporten alleen. Het gaat in de les om samenwerken, toernooien organiseren en meedoen aan schooltoernooien of demonstraties. Deelname is vrijwillig, wel wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Van Haestech

Voor de leerlingen die oog hebben voor techniek en geïnteresseerd zijn in het leren programmeren is er Lego Mindstorms. De leerlingen bereiden zich onder meer voor op de First Lego League-wedstrijd. Deelname is vrijwillig, er wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Dansklas

In de Dansklas staat de dansstijl Hip Hop centraal. Er wordt gewerkt aan conditie, kracht, techniek, muzikaliteit en performance. In een echte dansstudio worden verschillende choreografieën geoefend die ook aan de buitenwereld getoond gaan worden.

Praktische zaken

Praktische zaken
 • Elke leerling krijgt aan het begin van klas 1 de beschikking over een gratis schoolpas. Hiermee kun je gebruik maken van het kopieerapparaat/printer op het onderbouwplein. Bij verlies van een pas zal € 5,- in rekening worden gebracht voor de aanvraag van een nieuwe schoolpas.
 • Gedurende de hele schoolperiode kunnen de leerlingen gratis gebruik maken van een eigen kluisje. Op last van de politie en directie kan er een kluiscontrole plaatsvinden.
 • Ons aanbod van de kantine voldoet aan de eisen van de gezonde school/voedingscentrum. De leerlingen kunnen gebruik maken van het watertappunt in aula. We zijn een Gezonde School.
 • We hebben twee van elkaar gescheiden fietsenstallingen. Een gedeelte is voor leerlingen van klas 1 (de fietsenstalling tussen lokaal 114/115 en de gymzaal). Het andere gedeelte is voor leerlingen van klas 2 t/m 4.
 • Leerlingen van klas 1 en 2 blijven tijdens de schooldag op het schoolterrein. Een uitzondering wordt gemaakt voor de buitengymles of bij een buitenopdracht onder supervisie van een docent.
 • Alleen leerlingen in klas 3 en 4 mogen de school verlaten tijdens een pauze en een regulier tussenuur. In alle andere gevallen dient toestemming aan de leerjaarcoördinator gevraagd te worden.
 • Op het schoolterrein zijn chips, nootjes en pepernoten niet toegestaan. Dit geldt ook voor het gebruik en bezit van energydrank. Corvee en milieudienst gebeurt bij toerbeurt door leerlingen.
 • In school worden geen petten gedragen. Jassen berg je op in je kluisje of hang je aan de kapstok.
 • Zonder toestemming van leerlingen en medewerkers worden er geen foto-, film- en/of geluidsopnames gemaakt. We verwijzen hiervoor naar het
  social media protocol.
 • Om de veiligheid in school te vergroten maken we in de gangen, schoolterrein, garderobe en aula gebruik van preventief cameratoezicht.
 • We zijn al enige jaren een rookvrije school. Vanaf 1 augustus 2020 is het voor alle scholen in Nederland verplicht om een rookvrij schoolterrein te hebben. In dit document wordt dit nader uiteengezet:
  Rookbeleid leerlingen SG De Langstraat

Leerlingparticipatiebeleid

Leerlingparticipatiebeleid
Via leerlingpanels hebben de leerlingen ook een stem. In deze panels worden 6 x per jaar onder leiding van de coördinator Kwaliteit op basis van thema’s zaken besproken die leerlingen als positief ervaren maar ook zaken die beter moeten. De input wordt uitgewerkt in concrete voorstellen aan de schoolleiding. De samenstelling van de panels is op vrijwillige basis waarbij wordt gestreefd om alle leerwegen en leerjaren vertegenwoordigd te hebben.
Thema’s zijn bijvoorbeeld buitenschoolse activiteiten, ICT, schoolklimaat en de goede les.

Kwaliteitszorg in schoolgidsen

Kwaliteitszorg, -ontwikkeling, -cultuur en -borging
Onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs. De kwaliteit daarvan mag geen toeval zijn. Daarom hebben we een stelsel van kwaliteitszorg ingebed in onze organisatie.

De uitgangspunten van de kwaliteitszorg binnen het Van Haestrecht College zijn als volgt:

 • Het is gericht op en ondersteunend aan de in het schoolplan genoemde doelstellingen.
 • Het helpt de school bij de reflectie op haar functioneren.
 • Het voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie en de OMO-kaders voor kwaliteitszorg.
 • Het versterkt de ontwikkeling naar een professionele organisatie.
 • Het betrekt alle actoren in de organisatie erbij.

Wat verstaan wij onder onderwijskwaliteit?

Wanneer we praten over onderwijskwaliteit maken we onderscheid tussen drie domeinen:

 • Kwalificatie: het verwerven van kennis, vaardigheden en houding.
 • Socialisatie: het onderdeel worden van tradities en praktijken.
 • Persoonsvorming: het vormen van een eigen persoon.

Onderwijskwaliteit gaat over de invulling van deze domeinen. Met ons kwaliteitszorgsysteem bewaken we dat onze leerlingen in deze domeinen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen op een voor hen passende VO-opleiding én dat onze leerlingen goed voorbereid worden op een vervolgopleiding.

We zien de kwaliteit van ons onderwijs als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolleiders, docenten en onderwijsondersteunend personeel. Iedere betrokkene werkt vanuit zijn eigen rol aan de versterking van de onderwijskwaliteit. Met elkaar voeren we inhoudsrijke gesprekken. Dit doen we binnen en tussen teams, tussen leidinggevende en medewerkers en met onze stakeholders zoals onze leerlingen, ouders, medezeggenschapsraad, Raad van Bestuur en Raad van Advies van OMO. We voeren deze gesprekken op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve informatie die wij verzamelen.

Al onze scholen hebben het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Alle afdelingen van onze vier scholen beschikken in 2021 over een oordeel voldoende op de onderwijsresultaten.

Lessentabel

Lessentabel

Inrichting van de school

Inrichting van de school

Op het Van Haestrecht College worden alle leerwegen van het vmbo aangeboden. De kleinschaligheid voorkomt dat leerlingen verloren raken in de massa. In de onderbouw werken we met een tweejarige brugperiode. Dit biedt de leerlingen alle kans om door te stromen naar het schooltype dat het best bij hen past en zo het voor hen hoogst haalbare diploma te halen.

 • Praktisch vmbo is de brugperiode voor de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg.
 • Mavokansklas is de brugperiode voor de kaderberoepsgerichte en de gemengd/theoretische leerweg.
 • Havokansklas is de brugperiode voor de gemengd/theoretische leerweg en de havo. Voor de havo-leerlingen wordt nauw samengewerkt met het Dr. Mollercollege in Waalwijk.

Tussenvoorzieningen

OPDC/Boost

SWV De Langstraat heeft één OPDC/Boost (Orthopedagogisch didactisch centrum). Dit OPDC/Boost heeft de volgende functies: Rebound, Crisisplaats (Time Out) en Plusvoorziening.

Gezien de grootte van dit SWV is er gekozen voor één tussenvoorziening, waarbij er gestreefd wordt naar behoud van functies en expertise.

Rebound

Een reboundvoorziening biedt tijdelijke opvang aan leerlingen met gedragsproblemen voor wie de zorg die de eigen school kan bieden niet langer toereikend is. Betrokkenheid van de eigen school gedurende het verblijf van een leerling in rebound is een vereiste: de leerling blijft dan ook ingeschreven op de school van herkomst.

De leerling volgt gewoonlijk een programma waarin onderwijs en gedragsbeïnvloeding centraal staan, met het doel zo snel mogelijk terug te keren in het reguliere onderwijs, bij voorkeur op de eigen school, of anders op een andere school binnen het SWV. Het programma dat de leerling volgt is maatwerk en is vastgelegd in een individueel handelingsplan. Bij vertrek van de leerling wordt deze voorzien van een gefundeerd advies over het voor hem meest passende vervolg en een eindverslag met aanbevelingen voor de vervolgsituatie. In alle gevallen verzorgt de onderwijsondersteuner van de opvangende school de na begeleiding om de terugkeer te vergemakkelijken en de in rebound bereikte resultaten in het VO te behouden. Zie ook de website van Rebound.

Crisisplaats

Een heftig en enkelvoudig incident op school kan de aanleiding vormen tot een acute plaatsing in OPDC Boost! met als doel de-escalatie van een conflict. Een cirisplaatsing heeft een maximale duur van 8 weken. De leerling keert terug naar school nadat gewerkt is aan herstelrecht in samenwerking met school.

ICT binnen de school

ICT binnen de school

Het Van Haestrecht College wil een voortrekkersrol vervullen op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en heeft daartoe de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in ict. In het gehele gebouw is WiFi beschikbaar en naaste vaste computers beschikt de school ook over laptops. In de lokalen hebben docenten de beschikking over digitale borden.

Met ingang van schooljaar 2019-2020 starten alle leerlingen in de brugklas met een eigen laptop. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het leveren van leerlingenlaptops biedt de leerling en zijn ouders een aantrekkelijk aanbod voor de huur of aanschaf van een laptop. Maar een leerling kan ook besluiten om een eigen laptop mee te nemen.

Door te werken op de laptop met een eigen elektronische leeromgeving (ELO) is het mogelijk om meer maatwerk te leveren aan leerlingen. Zij kunnen tijdens het leerprogramma makkelijker gebruiken, het leren wordt aantrekkelijker en er kan eventueel op eigen niveau geoefend worden. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst biedt het werken met een laptop veel mogelijkheden.

Voor ouders met een kleine portemonnee biedt de school mogelijkheden om met een laptop te kunnen werken. We willen immers dat het onderwijs op onze school toegankelijk is voor alle leerlingen.

Verzuim en afwezigheid

Lesverzuim

Met de zorg voor kwaliteit en het inrichten van een veilige school wil het Van Haestrecht College het lesverzuim en het vroegtijdig schoolverlaten tot een minimum beperken. Lesverzuim wordt gecontroleerd en geregistreerd door een daartoe aangestelde verzuimcoördinator.

Alle afspraken over afwezigheid en verzuim vindt u hier: Informatie verzuim.

Beter melden

Gaat uw zoon of dochter weer naar school, zorgt u er dan voor dat hij of zij een verzuimbriefje bij heeft waarop aangegeven is hoe lang hij of zij ziek is geweest. Een verzuimbriefje is hier te downloaden of is af te halen bij de receptie.

Meer informatie

Onze school volgt de aanvraag- en verzuimprocedures stipt op. Voor meer informatie over de Leerplichtwet kunt u terecht bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Waalwijk
(tel. 0416-683456)

Het verzuimprotocol vindt u hier.

Extra vak

Extra vak

In vmbo-4 kunnen leerlingen een vakkenpakket met een extra vak kiezen. Hiervoor gelden de volgende regels:

 1. De rapportvergadering beslist aan de hand van de studieresultaten en algemene motivatie of het volgen van een extra vak wordt toegestaan.
 2. De leerling moet op het eindrapport (vmbo 3) minimaal 7,0 gemiddeld hebben voor alle vakken.
 3. Het volgen van een extra vak moet organisatorisch mogelijk zijn.
 4. De aanvraag van een extra vak bij de definitieve keuze voor een schoolsoort, leerweg, pakket of sector kan niet meer worden veranderd. Aanvragen die na de definitieve keuze binnenkomen, kunnen in de regel niet meer gehonoreerd worden.
 5. Het extra vak telt even zwaar als vakken uit het vakkenpakket. Het extra vak vraagt van de leerling eenzelfde inzet als bij reguliere vakken wordt verwacht.

Schoolwerk

Overhoringen, proefwerken en werkstukken
 • Als een leerling door afwezigheid een werk (proefwerk, schriftelijk, enz.) mist, wordt voorlopig ‘inh’ (inhalen) genoteerd. Dit gebeurt ook als de leerling wel aanwezig is, maar van de leerlingcoördinator ‘proefwerkvrij’1 heeft gekregen. Zodra het werk is ingehaald, wordt het behaalde cijfer ingevoerd. Inhalen van het werk kan voor veel vakken tijdens het inhaaluur.
 •  Een leerling neemt binnen vijf schooldagen na terugkeer van zijn geoorloofde2 afwezigheid contact op met de betreffende leerkracht. Zij maken een afspraak om het werk in te halen. In het geval van ‘proefwerkvrij’ maken de docent en leerling meteen een afspraak.
 • Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt automatisch het cijfer 1.0 gegeven. Ouders/verzorgers worden hiervan op de hoogte gesteld.
 • Als de leerling de gemaakte afspraak niet nakomt, wordt het cijfer 1.0 gegeven. Behalve wanneer de leerling geoorloofd afwezig is. In twijfelgevallen beslist de leerlingcoördinator. Ouders worden hierover geïnformeerd.
Werkstukken, praktische opdrachten, schriften, enz.
 • Leerlingen moeten werk inleveren op de datum en tijdens het lesuur zoals met de docent afgesproken.
 • Inleveren moet bij de eigen docent.
 • Bij reglementaire afwezigheid op het moment van inleveren, levert de leerling het werk de eerste dag van aanwezigheid in bij de docent (ook als de leerling die dag geen les van deze docent heeft). Bij afwezigheid van de docent kan het werk worden ingeleverd bij de leerlingcoördinator.
 • Bij te laat inleveren wordt per schooldag een ½ punt van het eindcijfer afgetrokken met een maximum van 5 punten. Een weekend telt als een schooldag.
 • De docent brengt de ouders/verzorgers en mentor bij te laat inleveren op de hoogte.

Proefwerkvrij: als een leerling een of meer dagen vanwege ziekte afwezig is geweest en dit met een verzuimbriefje door de ouders/verzorgers is gemeld, kan de leerling bij de receptie of leerlingcoördinator een ‘huiswerkvrij-briefje’ halen. Op dit briefje wordt aangegeven dat de leerling geen proefwerken of iets dergelijks kan maken. Als de leerling die dag een werkstuk of iets dergelijks moet inleveren, kan als opmerking worden aangegeven dat de leerling hier een of meer dagen uitstel voor krijgt. Dit laatste ter beoordeling van de afdelingscoördinator. Als een leerling om andere redenen dan ziekte een of meer dagen afwezig is geweest, wordt alleen vrijstelling gegeven voor werk dat is opgegeven in de periode van afwezigheid. Als geen verzuimbriefje is ingeleverd, wordt ook geen vrijstelling verleend voor huiswerk en proefwerken dan wel overhoringen.

2 Geoorloofd: een leerling is alleen geoorloofd afwezig geweest als de school door de ouders/verzorgers schriftelijk (met een verzuimbriefje) op de hoogte is gebracht van afwezigheid en de reden daarvoor.

Regelingen en reglementen

Rechten en plichten ouders, leerlingen, medewerkers en bestuur

Klachten

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs

Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in behandeling genomen als er op de op school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden. De actuele contactgegevens van de klachtencommissie zijn te vinden op www.omo.nl.

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken

Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing, en verwijdering van leerlingen.

Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie Ons Middelbaar Onderwijs

De Raad van Bestuur heeft deze regeling vastgesteld voor de vereniging Ons Middelbaar onderwijs ter bevordering van een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar.

Ondersteuning leerlingen

Anti-pestprotocol

Het pestprotocol is geschreven voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers van de school. Het geeft het beleid van onze school weer ten aanzien van pesten.

Protocol ondersteunende faciliteiten – volgt

Dit protocol geeft informatie over hoe we omgaan met extra faciliteiten die we bieden aan leerlingen die daar recht op hebben.

Verzuimprotocol

Dit protocol dient als leidraad en vraagbaak voor het beleid dat de school hanteert inzake verzuim en verlof en sluit in haar regelgeving aan bij de voorschriften van het ministerie.

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol-medisch-handelen

Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van medewerkers gevraagd. De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden. Middels dit protocol beschrijven we de bekwaamheid en aansprakelijkheid van diegene die medische handelingen verricht binnen het Van Haestrecht College.

Schoolondersteuningsplan

In het schoolondersteuningsplan (SOP) beschrijven we de doelstellingen, werkzaamheden en ambities op het gebied van de basisondersteuning van onze school. Afspraken hierover zijn gemaakt in SWV VO De Langstraat.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In deze meldcode wordt aangegeven hoe binnen de school wordt omgegaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling, zodat zo snel en adequaat mogelijk hulp geboden kan worden.

Bestuurlijk

Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs

Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs regelt de verhouding tussen de Raad van Bestuur en de rector.

Schoolmanagementstatuut

Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen de rector en de overige leden van de schoolleiding en andere functionarissen.

Medezeggenschap

Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs

Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad.

Medezeggenschapsreglement Deeladviesraden

Het medezeggenschapsreglement Deelschooladviesraden OMO SG De Langstraat regelt de samenstelling en bevoegdheden van de deelschooladviesraad van het van Haestrecht College.

Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs

Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de rector en de Raad van Advies.

Het Leerlingenstatuut 

De rechten en plichten van leerlingen staan in het leerlingenstatuut.

Reglement Ouderraad – volgt

Het Reglement voor de Ouderraad regelt de samenstelling en bevoegdheden van de ouderraad.

Privacy

Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs

In het privacyreglement staat op welke wijze er binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs wordt omgegaan met persoonsgegevens en de privacy. Voor privacy gerelateerde zaken kunt u contact opnemen met Vanja Goossen.
De functionaris gegevensbescherming van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs houdt toezicht op de verschillende processen en verwerkingen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. De vereniging voert een duidelijk en transparant privacy beleid. Hebt u een klacht of wilt u iets voorleggen, stuur dan een mail naar fg@omo.nl.

Privacy Statement OMO Scholengroep De Langstraat

Op de scholen van OMO Scholengroep De Langstraat (d’Oultremont College, Walewyc Mavo, Van Haestrecht College en Dr. Mollercollege) wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. Alleen die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn worden verzameld. De persoonsgegevens worden nooit voor commerciële doeleinden beschikbaar gesteld. De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens  neemt de school de geldende privacywetgeving in acht.

Responsible Disclosure Beleid

Bij OMO Scholengroep De Langstraat vinden wij de veiligheid van onze (informatie)systemen
(internet en bijbehorende hardware en software) erg belangrijk.

Reglement cameratoezicht

Dit reglement cameratoezicht heeft betrekking op alle scholen van OMO Scholengroep De Langstraat waar toezicht door middel van camerasystemen wordt ingezet. Het geeft een beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en procedures over het cameratoezicht en ook op integer gebruik van het camerasysteem en de bescherming van de privacy van leerlingen, medewerkers en bezoekers.

Specifieke toestemming

Tijdens de schoolperiode zullen er specifieke situaties zijn waar alsnog toestemming voor wordt gevraagd. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld schoolreisjes, (examen)feesten, en het vervaardigen van het jaarboek.

De school vraagt éénmalig bij aanvang van de schoolperiode toestemming voor het gebruik van algemeen beeldmateriaal.

Periodiek verwijst de school naar de mogelijkheid om de toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming kan op elk gewenst moment worden aangegeven.

Er is geen toestemming van leerlingen of (bij leerling onder de 16 jaar) ouders/voogd nodig voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden. Het desbetreffende beeldmateriaal wordt enkel voor dit doel gebruikt. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Wel gelden voor het gebruik van dat beeldmateriaal de gewone privacyregels (zoals dataminimalisatie: terughoudend omgaan met beeldmateriaal van leerlingen).

Overige

Informatievoorziening aan ouder(s)/verzorger(s)

De school heeft een informatieplicht aan de ouder die met het gezag bekleed is, alsmede aan de ouder die niet met het gezag bekleed is.
Er is onderscheid tussen ouders die met het gezag bekleed zijn en ouders die niet met het gezag bekleed zijn. Ouders die met het gezag bekleed zijn, hebben recht op alle informatie over hun kind, ook al zijn ze gescheiden. Daarin wordt geen onderscheid gemaakt. Ouders die niet met het gezag bekleed zijn hebben ook recht op informatie over hun kind, maar op grond van artikel 1:377c BW is dit recht beperkt.

De regeling is als volgt samen te vatten:

 1. Wanneer ouders met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en gezamenlijk het gezag hebben over hun kinderen, krijgen zij alle informatie over hun kind toegestuurd op het woonadres van het kind.
 2. Wanneer ouders gescheiden zijn en niet (of wel) bij elkaar wonen en beiden het gezag hebben, kunnen zij na een gericht verzoek beiden informatie over hun kind krijgen. De informatie wordt in principe naar het woonadres van het kind gestuurd. Indien ouders hierover een geschil hebben dan kunnen ze naar de rechter.
 3. Wanneer een ouder of beide ouders geen gezag (meer) heeft/hebben over hun kind, hebben zij ook recht op informatie over hun kind. De ouder moet daarover zelf een concreet verzoek indienen; de ouder in kwestie kan niet volstaan met een algemeen verzoek om in de toekomst altijd belangrijke informatie te krijgen. Op grond van artikel 1:377c BW is dit recht beperkt. Het betreft alleen belangrijke feiten en omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen en eventueel sociaal-pedagogische­ ontwikkelingen op school. Indien het belang van het kind zich tegen informatieverstrekking verzet, dan hebben de ouders geen recht op informatie. Dit kan het geval zijn, indien een rechter of psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder het kind zal schaden.
 4. Als het gaat om de vader moet deze bovendien het kind hebben erkend, anders heeft hij helemaal geen recht op informatie.
 5. Indien een leerling de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, moet hij aangeven of hij de ouders met inachtneming van de bovenstaande leden machtigt.
Rookbeleid

Ons schoolterrein is rookvrij. Dit beleid geldt voor alle scholen van OMO Scholengroep de Langstraat en beschrijft wat een rookvrij schoolterrein inhoudt en welke huisregels hieruit voortvloeien.

Integriteitscode

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een eigen integriteitscode opgesteld, die algemeen bindend is voor alle scholen en voor alle bestuurlijke organen van de vereniging.

Reisprotocol leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en begeleiders

Dit protocol biedt een aantal handvatten en tips die nuttig kunnen zijn om (buitenlandse) reizen en excursies zo veilig mogelijk te laten verlopen. Daarnaast is er ook een aantal aanwijzingen in opgenomen waaraan alle betrokken reisbegeleiders zich ten behoeve van de veiligheid van de leerlingen dienen te houden.

Sponsorbeleid

Dit sponsorbeleid beschrijft de spelregels voor sponsoring zoals deze gelden voor alle scholen binnen OMO Scholengroep De Langstraat.

Reglement sociale media en andere communicatiemiddelen

De afspraken in dit reglement gelden voor het gebruik van sociale media op mobiele telefoons en andere (mobiele) devices. Niet alleen op school en in de klas, maar ook buiten de school. Dit reglement geldt voor alle scholen van OMO Scholengroep de Langstraat.

Reglement genotmiddelen

Onze scholengroep wil bijdragen aan het welzijn van de leerlingen. Dat kan alleen wanneer de leerlingen zich houden aan de regels die we hebben opgesteld. Ook voor het gebruik van genotmiddelen gelden regels. Dit reglement geldt voor alle scholen van OMO Scholengroep de Langstraat.

Wet gedeeltelijke verbod gezichtsbedekkende kleding

Op 1 augustus 2019 is de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in werking getreden op locaties waar communicatie via gezichtsuitdrukking belangrijk is. Het verbod geldt in onderwijsinstellingen voor schoolmedewerkers, leerlingen, ouders en andere bezoekers op het terrein van de school, zowel binnen als buiten. De wet bepaalt dat er een verbod is op het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt, tenzij de gezichtsbedekkende kleding:

 • noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of veiligheid;
 • noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van een beroep of de beoefening van een sport worden gesteld, of;
 • passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of culturele activiteit.

Alle bovengenoemde reglementen liggen ter inzage bij de schooladministratie en de meeste zijn te downloaden van onze site en/of de website van Ons Middelbaar Onderwijs, www.omo.nl.

Omgangsregels

Veilige school

Iedereen moet zich op school veilig kunnen voelen. De leefbaarheid is gebaseerd op respect voor elkaar. Dat is voor iedereen op school van belang en daar moet iedereen aan meewerken om dat zo te houden. Om het veilige klimaat te scheppen en te handhaven tolereren we geen agressie en geweld. Door gedragsregels en sanctiebeleid in te zetten, kunnen we agressie en geweld voorkomen en bestrijden. Klachten op dit terrein worden serieus genomen en zorgvuldig afgehandeld.

Pesten

Pesten kan ervoor zorgen dat een leerling zich niet veilig voelt. De school heeft een anti-pestcoördinator benoemd en op de website is ons pestprotocol te vinden. Volg daarvoor deze link.

Wat doet de school concreet op het terrein van agressie en veiligheid?
 • De school volgt de Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie en de Klachtenregeling van OMO (zie Regelingen en reglementen).
 • De directie maakt het personeel jaarlijks attent op het schoolbeleid inzake agressie en geweld.
 • De directie maakt het beleid inzake agressie en veiligheid en de procedures aan het begin van elk schooljaar bekend aan leerlingen en de ouders/verzorgers, eventueel via de mentoren. De functionaris voor veiligheid op onze school is Martin de Boer.
 • De Arbo-coördinator maakt jaarlijks een risico-inventarisatie en evaluatie; de schoolleiding stuurt deze na vaststelling naar de MR.
 • Een slachtoffer van een incident meldt dit bij zijn coördinator of een leerlingenbegeleider/vertrouwenspersoon. Hij maakt hierbij gebruik van het registratieformulier agressie en geweld voor intern gebruik, dat bij genoemde functionarissen aanwezig is. De functionaris zorgt voor verdere afhandeling (waaronder opvang) en geeft een kopie van het registratieformulier aan de directeur. Deze draagt zorg voor centrale registratie en ook voor melding van ernstige ongevallen (ziekenhuisopname, langdurige of blijvende behandeling) aan de arbeidsinspectie.
 • Schoolleiding en overig personeel zorgen voor een goed en veilig schoolklimaat om agressie en geweld voor alle bij school betrokkenen te voorkomen door:
  – een positieve benadering van elkaar en van de leerlingen;
  – een respectvolle manier van omgaan met elkaar en met de leerlingen;
  – duidelijke regels en consequent optreden;
  – een voorbeeldfunctie te vervullen;
  – een goede informatievoorziening en communicatie;
  – een veilig gebouw;
  – voldoende toezicht.

Uiteraard beschikt de school over voldoende bedrijfshulpverleners en EHBO’ers en is er een goedgekeurd ontruimingsplan/noodveiligheidsplan aanwezig.

Klachten

Hebt u klachten over seksuele intimidatie, seksueel misdrijf, ernstig psychisch of fysiek geweld?
Bel dan het Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief).

Verzekeringen

Verzekeringen

De school heeft een verzekeringspakket, bestaande uit een aansprakelijkheidsverzekering, een reisverzekering en een ongevallenverzekering. Deze zijn op basis van secundaire dekking afgesloten. Dit betekent dat in eerste instantie de particuliere verzekering van de leerling (of de ouders) aangesproken moet worden. Vergoedt deze verzekering de kosten niet? Dan kan een beroep gedaan worden op de verzekering van de school.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en, zij die voor de school actief zijn (docenten, bestuursleden, of vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De school is echter niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Er is pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag. Komt er tijdens de gymles bijvoorbeeld een bal tegen een bril? Dan hoeft de school deze kosten niet te vergoeden.

De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Het is dus belangrijk dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (WA) afsluiten.

De school is niet aansprakelijk voor beschadiging aan persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril etc.) of voor verlies of diefstal ervan, ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje. Het is aan te raden hiervoor zelf een verzekering af te sluiten.

Reisverzekering

Onder de doorlopende schoolgroepsreisverzekering zijn deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen verzekerd tegen personenschade en zaakschade. De polisvoorwaarden kunt u inzien op de schooladministratie. Vindt u de dekking onvoldoende? Dan kunt u uw kinderen op eigen initiatief bijverzekeren. Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de raad van bestuur geen aansprakelijkheid.
Wij wijzen u erop dat de school geen annuleringsverzekering heeft afgesloten.

Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering dekt letselschade ten gevolge van een ongeval gedurende schooltijden en evenementen in schoolverband. De verzekering geldt ook als een leerling onderweg naar school of naar huis een ongeluk krijgt. De leerling moet dan wel de kortste weg hebben gevolgd. Deze verzekering is een aanvulling op de eigen verzekering. Materiële schade (kleding, fiets, bril etc.) is niet gedekt onder deze verzekering.

Sponsorbeleid

Sponsorbeleid

Soms krijgt een school middelen via sponsoring. Als dat zo is geldt een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen staan in het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2020-2022’. Dit convenant ligt op de schooladministratie ter inzage of is te downloaden van www.omo.nl.

Lesgeld en gratis boeken

Lesgeld en gratis boeken

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs geldt dat zij geen lesgeld verschuldigd zijn. Daarnaast is wettelijk geregeld, dat de school ieder leerjaar gratis aan leerlingen de voorgeschreven schoolboeken en lesmaterialen ter beschikking stelt. Hiervoor brengen wij ook geen borg of portokosten in rekening. Voor de levering van ‘gratis’ schoolboeken heeft onze school een overeenkomst afgesloten met boekenleverancier Iddink. Dit betekent dat schoolboeken rechtstreeks door (de ouder(s)/verzorger(s) van) leerlingen bij Iddink worden besteld. Ouders ontvangen tijdig bericht over de precieze gang van zaken bij bestelling en (in)levering van de boekenpakketten. De meeste boeken dienen uiteraard aan het einde van het schooljaar ook weer in goede staat terug ingeleverd te worden. Eventuele schade aan de boeken of vermissing wordt in rekening gebracht.

Sommige leermiddelen behoren ouder(s)/verzorger(s) zelf aan te schaffen. Het gaat hierbij om zaken als atlassen, woordenboeken, gymkleding, rekenmachines, tekendozen, verbruiksmaterialen, proefwerkpapier, etc. Als deze tegen betaling beschikbaar worden gesteld aan leerlingen, kunnen ouders ervoor kiezen deze (aanvullende) materialen bij een andere leverancier aan te schaffen.

Laptops
Binnen Scholengroep de Langstraat wordt gewerkt met BYOD ( bring your own device). Elke leerling neemt zijn eigen (huur)laptop mee naar school. De school kan ouders wettelijk niet verplichten een laptop aan te schaffen. De school zal echter in de lessen gebruik maken van laptops. In het geval dat ouders  niet over willen gaan tot BYOD, zal de directie met de ouders overleggen wat de mogelijkheden zijn om toch volwaardig deel te kunnen nemen aan alle lessen.

Schoolpas

Aan het begin van het schooljaar wordt gratis een schoolpas ter beschikking gesteld, die o.a. gebruikt kan worden voor het printen en kopiëren op school, de toegang tot kluisjes etc. Bij verlies van een pas zal € 5,- in rekening worden gebracht voor de aanvraag van een nieuwe schoolpas. Aan het begin van het schooljaar wordt op de schoolpas gratis een kopieer- en printtegoed van € 7,50 geactiveerd. Wanneer leerlingen dit saldo voor het einde van het schooljaar hebben verbruikt, dan kan tegen betaling van € 7,50 het tegoed worden opgewaardeerd .

Betalingsregeling of financiële tegemoetkoming

Betalingsregeling

Het kan voorkomen dat ouders een bedrag willen bijdragen maar dat zij dat niet in één keer kunnen /willen betalen. Zij kunnen om een betalingsregeling vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met debiteuren@sgdelangstraat.nl

Financiële tegemoetkoming

Steeds meer kinderen in Nederland leven in gezinnen met een inkomen rond de bijstandsnorm. De woongemeente van de ouders kan, onder bepaalde voorwaarden, financiële ondersteuning bieden. Ook kunnen zij u wijzen op mogelijke andere ondersteuning. Tevens kunnen de Stichting Strohalm (woongemeente Waalwijk) en de Stichting Leergeld (woongemeente Heusden) u mogelijk ondersteuning bieden.

Stichting Strohalm, Stichting Leergeld en gemeentelijke regelingen

Mogelijk heeft u een gezinsinkomen rond de bijstandsnorm. Schoolgaande kinderen in deze situatie kunnen niet of weinig meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Geen schoolkamp, niet met excursies meegaan, geen sportactiviteiten of kunstzinnige vorming. Deze kinderen staan vaak letterlijk aan de zijlijn, terwijl meedoen juist de horizon van kinderen vergroot: ze maken sociale contacten, leren zich handhaven in een groep, leren winnen en verliezen, etc.

Om te voorkomen dat deze kinderen aan de kant blijven, kunnen ouder(s)/verzorger(s) voor financiële ondersteuning bij (buiten)schoolse activiteiten een beroep doen op Stichting Strohalm (voor gezinnen in de gemeente Waalwijk) of Stichting Leergeld (voor gezinnen in de gemeente Heusden). Deze stichting zet zich in voor schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen.
Als ouder(s)/verzorger(s) voldoen aan de voorwaarden kan de school het volledige bedrag van de buitenschoolse activiteit voor haar rekening nemen. Bij meerdaagse kampen en reizen wordt altijd ook een financiële bijdrage van de ouders gevraagd, waarbij in principe de afspraak geldt: 1/3 van de reissom komt voor rekening van de school, 1/3 van de reissom komt voor rekening van Stichting Strohalm of Stichting Leergeld, 1/3 van de reissom wordt betaald door de ouders. In bijzondere gevallen beslist de schooldirectie over de te bieden financiële ondersteuning.

Nadere informatie over Stichting Strohalm en Stichting Leergeld kunt u vinden op de websites van deze stichtingen, namelijk www.destrohalm.nl en www.leergeld.nl.

Ook willen wij u er op attenderen dat uw woongemeente, onder bepaalde voorwaarden, financiële ondersteuning kan bieden of u kan wijzen op andere mogelijkheden. Uw gemeente kan u daar meer over vertellen. Voor mensen wonend in de gemeente Waalwijk biedt op deze website meer informatie. Indien nodig bestaat er ook een mogelijkheid om een beroep te doen op het fonds van de school. Hieronder vindt u meer informatie over dat PAN-fonds.

Schoolkosten, vrijwillige ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Met het budget dat wij van de overheid krijgen, bekostigen wij het reguliere onderwijs. We willen onze leerlingen echter op veel punten meer bieden dan wettelijk vereist is. Daartoe bieden we allerlei extra activiteiten en faciliteiten die de leeromgeving van onze leerlingen verrijken en zijn/haar talenten meer tot hun recht laten komen. Denk bijvoorbeeld aan: introductieprogramma’s, educatieve excursies naar musea en buitenlesactiviteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. Deze activiteiten zijn dus geen onderdeel van het gewone lesprogramma. Om deze activiteiten te bekostigen vraagt de school u om een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bedraagt €30 euro per jaar. Op basis van de totaal ontvangen ouderbijdragen bepalen wij het aantal en de aard van de activiteiten die we dat schooljaar kunnen uitvoeren. De oudergeleding van de MR wordt (conform artikel 24a van de WVO) vooraf om instemming gevraagd over de bestemming van de door ouder(s)/verzorger(s) geleverde vrijwillige bijdrage.

Naast deze activiteiten organiseren we een aantal ‘grotere’ activiteiten zoals buitenlandse reizen. Hiervoor moet apart worden ingeschreven en per activiteit worden betaald. Bij te weinig animo kan de school besluiten om de activiteit te annuleren.

Kluisjes

Voor de leerlingen van onze school stellen we kluisjes beschikbaar om een zo goed mogelijke bescherming van persoonlijke eigendommen te kunnen waarborgen. Iedere leerling is er verantwoordelijk voor dat kluisjes aan het einde van ieder schooljaar leeg, schoon en in de oorspronkelijke (goede) staat worden achtergelaten. Wanneer dit niet het geval is, kan de toegang tot de kluisjes in het nieuwe schooljaar worden ontzegd. Bij vormen van moedwillige beschadiging c.q. vandalisme kan eveneens het gebruik van de kluisjes ontzegd worden en kan een plicht tot schadevergoeding ontstaan. Bij het verlies van de sleutel worden eveneens kosten in rekening gebracht. Overigens is de school niet verantwoordelijk voor diefstal.

Ouderbijdrage 2021-2022

Ons beleid is er natuurlijk op gericht dat wij de ouderbijdragen zo laag mogelijk houden. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van ons informatie over de extra activiteiten en faciliteiten en de daaraan verbonden kosten. Bovendien wordt op de website van de school per opleiding een overzicht weergegeven met daarin opgenomen de per leerjaar geplande activiteiten met bijbehorende kosten. Eventuele wijzigingen in het aanbod worden hier ook tijdig aangegeven.

In verband met de onzekerheden door de COVID-19 crisis kunnen wij u op dit moment nog geen definitieve bestemmingen en prijzen voor schooljaar 2021-2022 doorgeven. Zodra bekend wordt wat de mogelijke bestemmingen van schooljaar 2021-2022 worden en welke de prijzen daarbij horen, zullen wij u direct op de hoogte stellen. Het doorgaan van een activiteit is altijd afhankelijk van de betalingsbereidheid van de deelnemers.

Indien u besluit tot vrijwillige deelname aan een activiteit of van vrijwillig gebruik van een faciliteit zult U hiervoor, vooraf een digitale factuur ontvangen.

Activiteiten

Activiteiten

Het Van Haestrecht College organiseert verschillende niet les- en schoolgebonden activiteiten, passend bij de visie van de school. Deze activiteiten vallen deels binnen en deels buiten de schooltijden, wat onvermijdelijk leidt tot onderbreking van het gewone lesrooster. Zolang daar waardevolle activiteiten tegenover staan, vindt de school dit acceptabel. We streven ernaar om het aanbod van deze activiteiten te spreiden over alle leerjaren. Ouders/verzorgers en leerlingen krijgen tijdig informatie over precieze data, tijden en eventuele kosten. Voorbeelden hiervan zijn de excursies naar De Natuurschool in klas 1 en Technopolis in klas 2.

Indien leerlingen niet deelnemen aan deze activiteiten voor zover die onder schooltijd vallen wordt een kosteloos, vervangend programma op school aangeboden. Als school vinden we het belangrijk om alle leerlingen deel te laten nemen aan deze activiteiten. Indien een beperkte financiële draagkracht vanuit thuis dit niet mogelijk kan maken denken we graag mee in oplossingen.

Les- en schoolgebonden activiteiten

Les- en schoolgebonden activiteiten die plaatsvinden onder schooltijd zijn voor alle leerlingen kostenloos en verplicht. Hetzelfde geldt voor de schoolgebonden activiteiten tijdens lestijd. Voorbeelden hiervan zijn vakexcursies zoals een bezoek aan de Beekse Bergen voor Biologie, een sportdag en de Kerstactiviteit.

Introductiedagen

Voor de eerste brugklassen is er aan het begin van het schooljaar een introductie van drie dagen.

Reizen en excursies

De derde klassen reizen aan het eind van het schooljaar in één dag op en neer naar Parijs. Verder zijn er educatieve excursies naar bijvoorbeeld een rechtbank. In het kader van het vak economie bezoeken leerlingen van 4 vmbo het Belasting- en Douanemuseum in Rotterdam.

Inspectie

Inspectie VO

Contactgegevens van de Onderwijsinspectie VO:

Postbus 2730
3500 GS Utrecht

Website: www.onderwijsinspectie.nl

Contact: https://www.onderwijsinspectie.nl/contact ouders, leerlingen en andere belangstellenden

Vragen over onderwijs:   Informatie Rijksoverheid: 1400

Medezeggenschapsraad en deelraden

Medezeggenschapsraad (MR)

OMO SG De Langstraat heeft een medezeggenschapsraad (MR) op (centraal) scholengroepniveau. De scholengroep MR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vier locaties, te weten het d’Oultremont College in Drunen, het Dr. Mollercollege, de Walewyc Mavo in Waalwijk en het Van Haestrecht College in Kaatsheuvel. In de MR worden de algemene medezeggenschaptaken en de kaders voor het beleid van de scholengroep en de locaties besproken die te maken hebben met de informatie-, initiatief-, advies- en instemmingsbevoegdheden.

Onze medezeggenschapsraad is te bereiken via e-mailadres mr@sgdelangstraat.nl of per postadres: Postbus 403, 5140 AK Waalwijk.

De deelschooladviesraad (DAR)

Op iedere locatie is er een deelschooladviesraad (DAR). Deze heeft geen formele bevoegdheden in de zin van de Wet medezeggenschap scholen (WMS), zoals de MR die heeft, maar binnen onze scholengroep is het beleid dat de schoolleidingen van elke locatie de voorgenomen besluiten ten aanzien van de eigen deelschool eerst ter advisering voorleggen aan hun DAR, alvorens ze worden voorgelegd aan de MR. De MR betrekt in zijn besluitvorming het standpunt van de DAR over het voorgenomen besluit.

Samenstelling MR en DAR

De DAR van iedere locatiebestaat uit 4 leden. De vier leden van de DAR nemen namens hun school ook plaats in de medezeggenschapsraad.
De scholengroep MR telt 16 leden, 4 uit iedere DAR (1 ouder,  1 leerling en 2 personeelsleden).

Als er onvoldoende ouders dan wel leerlingen bereid zijn lid te worden, kan de te vervullen plaats worden toegedeeld aan de andere groep, dit telkens slechts voor de duur van één jaar. Daarmee bestaat de MR voor de helft uit vertegenwoordigers uit de ouder-/leerlinggeleding en voor de helft uit vertegenwoordigers van de personeelsgeleding.

Namens het personeel:
– Luc Broers
– Sjoukje van Zoelen

Namens de ouders:
– Erwin van de Heuvel
– Muriëlle van Vessem – Gerrits

Onze deelschooladviesraad is te bereiken via: l.broers@vanhaestrechtcollege.nl

Ondersteuningsplanraad (OPR)

De scholengroep heeft ook twee vertegenwoordigers (van resp. de geleding ouders en personeel) in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 30-09 (www.swvdelangstraat.nl).

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Op het niveau van ons bevoegd gezag, de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in Tilburg, bestaat een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle OMO-scholen.

Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad stelt zich ten doel de samenwerking tussen de ouders/verzorgers en de diverse geledingen van de school, zoals schoolleiding, medewerkers en bestuur te bevorderen. De belangrijkste taak is het stimuleren en vergroten van de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school en het onderwijs. Daarom organiseert de ouderraad een jaarlijkse thema-avond, waarop een opvoedkundig onderwerp centraal staat. De ouderraad onderhoudt contact met de schoolleiding en de leerlingenraad,. De ouderraad is zichtbaar bij open dagen, brugklasavonden en de diploma-uitreiking. Ouders/verzorgers worden via de “Uit de school geklapt” geïnformeerd door de ouderraad.

De ouderraad heeft een eigen pagina op de website: Ouderraad Van Haestrecht College

De voorzitter van de ouderraad is mevrouw J. Nijs. De ouderraad is bereikbaar via het mailadres: ouderraad@vanhaestrechtcollege.nl .

Contact met ouders / verzorgers

We blijven graag in contact

Wij nodigen ouder(s)/verzorger(s) met klem uit om de mentor, docent of schoolleiding te benaderen wanneer daar aanleiding toe is. Op onze website staan de e-mailadressen van het team. Wij streven ernaar om binnen twee werkdagen te reageren op berichten.

Mentor

Voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen is de mentor het eerste aanspreekpunt. De mentor heeft tijdens ouderavonden en indien nodig tussentijds contact met ouders. Hierbij komen onderwerpen zoals studievoortgang, sociaal-emotionele ontwikkeling en begeleiding bij het keuzeproces aan de orde.

‘Uit de school geklapt’ en schriftelijke informatie

Periodiek verschijnt dit informatiebulletin voor ouders en leerlingen. Indien de situatie hiertoe aanleiding geeft worden ouders en leerlingen tussentijds via een e-mail geïnformeerd. Daarvoor is het van belang dat op school het juiste mailadres bekend is.

Jaarplanning en maatregelen tegen lesuitval

Jaarkalender en maatregelen tegen lesuitval

De planning van onze onderwijstijdactiviteiten is te vinden in de jaarkalender die aan het begin van het schooljaar op de website wordt gepubliceerd. Structurele lesuitval bestrijden we door in het nieuwe schooljaar zo snel mogelijk met lessen te beginnen en zo min mogelijk dagen te gebruiken voor het afronden van het schooljaar. Vergaderingen en scholing vinden zoveel mogelijk plaats op momenten dat voor betrokken docenten geen lessen zijn ingeroosterd.

Binnen de scholen worden grote inspanningen verricht om de lesuitval te minimaliseren. Het voorkomen van lesuitval heeft een hoge prioriteit. We willen onze leerlingen gedurende de beschikbare weken  een goed gevuld onderwijsprogramma aanbieden, waarbij de dagelijkse begin­ en eindtijd in principe gerealiseerd worden conform het geldende jaarrooster. Afwijkingen hiervan worden zoveel mogelijk vermeden c.q. elders gecompenseerd.

Ook onze docenten zijn wel eens ziek en dat kan lesuitval veroorzaken. We streven er echter naar  deze uitval onder het landelijk gemiddelde te houden. Bij ongeplande lesuitval zal sprake zijn van adequate opvang van leerlingen. We doen een uiterste inspanning om zoveel mogelijk lessen op te vangen. De onderbouw krijgt hierbij prioriteit.

Het is de school tot op heden gelukt om voor de meeste leerjaren / klassen de onderwijstijd meer dan volledig te realiseren. Zie Scholen op de kaart.

Vakantieplanning

Vakantieplanning

De schoolleiding kan in principe geen toestemming geven voor vakantie(-uitbreiding) buiten de reguliere vakantieperiode.

 • Vakantieplanning 2021-2022
 • Herfstvakantie
 • Kerstvakantie
 • Voorjaarsvakantie
 • Goede Vrijdag
 • Tweede paasdag
 • Meivakantie (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag)
 • Hemelvaart
 • Dag na Hemelvaart
 • Tweede pinksterdag
 • Zomervakantie
 • Data
 • 25 t/m 29 oktober 2021
 • 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
 • 28 t/m 4 maart 2022
 • 15 april 2022
 • 18 april 2022
 • 25 april t/m 6 mei 2022
 • 26 mei 2022
 • 27 mei 2022
 • 6 juni 2022
 • 25 juli t/m 2 september 2022
 • Vakantieplanning schooljaar 2022-2023
 • Start schooljaar
 • Herfstvakantie
 • Kerstvakantie
 • Voorjaarsvakantie
 • Goede vrijdag
 • Tweede paasdag
 • Meivakantie (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag)
 • Hemelvaart + dag na Hemelvaart
 • Tweede pinksterdag
 • Zomervakantie
 • Data
 • 5 september 2022
 • 24 t/m 28 oktober 2022
 • 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
 • 20 t/m 24 februari 2023
 • 7 april 2023
 • 10 april 2023
 • 24 april t/m 5 mei 2023
 • 18 en 19 mei 2023
 • 29 mei 2023
 • 17 juli t/m 25 augustus 2023

Passend onderwijs

Passend onderwijs en samenwerkingsverband (SWV)

Kinderen hebben recht op een passende onderwijsplek. Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Een van de onderdelen van deze wet is dat scholen binnen een groep van scholen in een bepaalde regio (een samenwerkingsverband) verantwoordelijk zijn voor de opvang van zorgleerlingen, de zogenaamde zorgplicht.

Zorgplicht betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun school zit, of zich bij hun school aanmeldt een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband krijgt en indien die plek er niet is bij een ander samenwerkingsverband. Allereerst moet de leerling qua kennisniveau wel passen binnen het aanbod van de gewenste school. Vervolgens moet deze school goed kijken naar wat een leerling nodig heeft aan extra zorg en ondersteuning en vaststellen of de school die kan bieden.

Indien dat niet het geval is, wordt in overleg met de ouders gezocht naar een passende plek op een andere onderwijsinstelling. Passend Onderwijs is uiteraard niet denkbaar zonder de ouders. Zij zijn immers eerstverantwoordelijk voor de opvoeding en het welzijn van hun kinderen. Zij hebben veel kennis over de situatie van hun kinderen en hebben daarom een belangrijke rol als het gaat om het zoeken naar een passend onderwijs- en zorgaanbod voor hun kind. In het belang van het kind dienen alle betrokkenen bij de juiste schoolkeuze rekening te houden met elkaars mogelijkheden en belangen, opdat voor de leerling een passende plek kan worden gevonden.

Samenwerkingsverband

Overal in het land zijn samenwerkingsverbanden ingericht. Zo ook in ons gebied. Het gebied waar onze school bij hoort is het gebied van de gemeenten Altena, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Bij de start van Passend Onderwijs in augustus 2014 is er ook een Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (PO) in onze regio ontstaan. Het behartigt de belangen omtrent Passend Onderwijs voor ongeveer 60 basisscholen en speciale basisscholen in de genoemde gemeenten. Er is overleg en afstemming tussen het Samenwerkingsverband PO en het Samenwerkingsverband VO.

Beide samenwerkingsverbanden zijn gevestigd in de Dodenauweg 2, in Kaatsheuvel, telefoon 0416-760770. De website van het Samenwerkingsverband VO De Langstraat vind je hier. Bij het SWV-VO 30-09 horen de scholen van onze scholengroep: het Dr. Mollercollege, het d’Oultremont College, de Walewyc Mavo en het Van Haestrecht College en verder SG de Overlaat, MET Praktijkonderwijs, Curio Prinsentuin Andel en het Willem van Oranjecollege. Ons SWV heeft binnen de omschreven regio geen school voor speciaal voortgezet onderwijs (VSO), maar er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt met de VSO-voorzieningen in Tilburg en ’s-Hertogenbosch. Het SWV ontvangt vanaf 2014 de financiële middelen via bepaalde verdeelsleutels ter beschikking gesteld aan de zorgleerlingen. Van daaruit worden de middelen verdeeld over de deelnemende scholen. De samenwerkende scholen leggen de gezamenlijke afspraken minstens eens in de 4 jaar vast in het ondersteuningsplan (OP) van het Samenwerkingsverband. Hierin staat onder meer hoe de scholen:

 • het passend onderwijs in hun regio inrichten;
 • het geld voor extra zorg en ondersteuning besteden aan leerlingen die deze nodig hebben;
 • leerlingen naar het speciaal onderwijs verwijzen;
 • aan de ouders/verzorgers informatie verstrekken over de ondersteuningsvoorzieningen.

Hiernaast heeft elke school zijn eigen schoolondersteuningsplan (SOP) waarin de school de gezamenlijke afspraken uitwerkt en aangeeft hoe de ondersteuning in de school is georganiseerd en in welke specifieke ondersteuningsbehoeften zij kan voorzien. Het ondersteuningsplan van het SWV en het schoolondersteuningsplan van de betreffende school zijn te vinden op de website(s). Elke locatie van onze scholengroep heeft hierin beschreven hoe zij het bovenstaande binnen haar mogelijkheden vorm geeft.

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs De Langstraat (SWV VO 30-9)

Passend onderwijs en samenwerkingsverband (SWV)

Kinderen hebben recht op een passende onderwijsplek. Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Een van de onderdelen van deze wet is dat scholen binnen een groep van scholen in een bepaalde regio (een samenwerkingsverband) verantwoordelijk zijn voor de opvang van zorgleerlingen, de zogenaamde zorgplicht.

Zorgplicht betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun school zit, of zich bij hun school aanmeldt een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband krijgt en indien die plek er niet is bij een ander samenwerkingsverband. Allereerst moet de leerling qua kennisniveau wel passen binnen het aanbod van de gewenste school. Vervolgens moet deze school goed kijken naar wat een leerling nodig heeft aan extra zorg en ondersteuning en vaststellen of de school die kan bieden.

Indien dat niet het geval is, wordt in overleg met de ouders gezocht naar een passende plek op een andere onderwijsinstelling. Passend Onderwijs is uiteraard niet denkbaar zonder de ouders. Zij zijn immers eerstverantwoordelijk voor de opvoeding en het welzijn van hun kinderen. Zij hebben veel kennis over de situatie van hun kinderen en hebben daarom een belangrijke rol als het gaat om het zoeken naar een passend onderwijs- en zorgaanbod voor hun kind. In het belang van het kind dienen alle betrokkenen bij de juiste schoolkeuze rekening te houden met elkaars mogelijkheden en belangen, opdat voor de leerling een passende plek kan worden gevonden.

Ook de rol van de gemeente is binnen Passend Onderwijs duidelijk omschreven. De Gemeente Loon op Zand regelt voor ons de leerplicht en het Schoolmaatschappelijk Werk (SMV). Het ondersteuningsplan van het Van Haestrechtcollege vindt u hier.

Samenwerkingsverband

Overal in het land zijn samenwerkingsverbanden ingericht. Zo ook in ons gebied. Het gebied waar onze school bij hoort is het gebied van de gemeenten Altena, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Bij de start van Passend Onderwijs in augustus 2014 is er ook een Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (PO) in onze regio ontstaan. Het behartigt de belangen omtrent Passend Onderwijs voor ongeveer 60 basisscholen en speciale basisscholen in de genoemde gemeenten. Er is overleg en afstemming tussen het Samenwerkingsverband PO en het Samenwerkingsverband VO.

Beide samenwerkingsverbanden zijn gevestigd in de Dodenauweg 2, in Kaatsheuvel, telefoon 0416-760770. De website van het Samenwerkingsverband VO De Langstraat vind je hier. Bij het SWV-VO 30-09 horen de scholen van onze scholengroep: het Dr. Mollercollege, het d’Oultremont College, de Walewyc Mavo en het Van Haestrecht College en verder SG de Overlaat, MET Praktijkonderwijs, Curio Prinsentuin Andel en het Willem van Oranjecollege. Ons SWV heeft binnen de omschreven regio geen school voor speciaal voortgezet onderwijs (VSO), maar er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt met de VSO-voorzieningen in Tilburg en ’s-Hertogenbosch. Het SWV ontvangt vanaf 2014 de financiële middelen via bepaalde verdeelsleutels ter beschikking gesteld aan de zorgleerlingen. Van daaruit worden de middelen verdeeld over de deelnemende scholen. De samenwerkende scholen leggen de gezamenlijke afspraken minstens eens in de 4 jaar vast in het ondersteuningsplan (OP) van het Samenwerkingsverband. Hierin staat onder meer hoe de scholen:

 • het passend onderwijs in hun regio inrichten;
 • het geld voor extra zorg en ondersteuning besteden aan leerlingen die deze nodig hebben;
 • leerlingen naar het speciaal onderwijs verwijzen;
 • aan de ouders/verzorgers informatie verstrekken over de ondersteuningsvoorzieningen.

Hiernaast heeft elke school zijn eigen schoolondersteuningsplan (SOP) waarin de school de gezamenlijke afspraken uitwerkt en aangeeft hoe de ondersteuning in de school is georganiseerd en in welke specifieke ondersteuningsbehoeften zij kan voorzien. Het ondersteuningsplan van het SWV en het schoolondersteuningsplan van de betreffende school zijn te vinden op de website(s). Elke locatie van onze scholengroep heeft hierin beschreven hoe zij het bovenstaande binnen haar mogelijkheden vorm geeft.

Organisatie SWV-VO 30-09

Het SWV heeft de stichtingsvorm. Het toezichthoudend bestuur van het SWV wordt gevormd door de bestuurders van de aangesloten VO- en VSO-scholen. De rector van onze scholengroep maakt deel uit van dit bestuur namens OMO.
Daarnaast heeft iedere VO-school een lid van de schoolleiding die ‘zorg’ in de portefeuille heeft, afgevaardigd in het Schoolondersteuningsoverleg (SOO). Namens onze school neemt Vanja Goossen deel aan dit zogenoemde Schoolondersteuningsoverleg (SOO).
Ingrid van IJzendoorn is onze vertegenwoordiger in het netwerk van zorgcoördinatoren: Zorgcoördinatorenoverleg (ZOCO).

Er wordt gestreefd zo veel mogelijk leerlingen binnen de eigen regio onderwijs te bieden. Alle deelnemende scholen binnen het Samenwerkingsverband hebben in het basisprofiel beschreven welke leerlingen zij kunnen ondersteunen en op welke manier. Daarnaast hebben wij als van Haestrechtcollege aangegeven waar onze grens ligt als het gaat om ondersteuning aan leerlingen. Voor onze school zijn dat leerlingen die behoren tot de categorieën: blind, Downsyndroom, ODD en leerlingen met een verstandelijke handicap. In de pluscategorie proberen we, afhankelijk van de zwaarte, de bij ons aangemelde leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden. Daar waar extra ondersteuning nodig is, zal hulp worden gevraagd binnen het Samenwerkingsverband.

Samen met de andere VO-scholen binnen ons Samenwerkingsverband is ons ondersteuningsplan een onderdeel van het dekkend aanbod, waartoe scholen bij wet verplicht zijn. Ook de rol van de gemeente is binnen Passend Onderwijs duidelijk omschreven.

De tussenvoorziening

In het Passend Onderwijs spreken we over een tussenvoorziening of OPDC (Orthopedagogisch didactisch centrum). Een tussenvoorziening is een bovenschoolse voorziening voor leerlingen die tijdelijk intensievere begeleiding nodig hebben op het gebied van gedrag en/of sociaal-emotioneel Functioneren. SWV VO De Langstraat heeft gezien zijn grootte gekozen voor één OPDC/Boost! waarin de expertise is samengebracht. Dit heeft de volgende functies: Rebound, Crisisplaats (Time Out) en Plusvoorziening.

Als een school constateert dat zij een leerling (tijdelijk) niet het onderwijs kan bieden dat passend is voor die leerling, kan deze door de ACT (Adviescommissie Toelating) verwezen worden naar OPDC Boost. Dit kan zijn voor een crisisplaatsing of voor een onderwijsarrangement OPDC. Volledige terugkeer naar een reguliere onderwijssetting blijft het doel. OPDC Boost! is gevestigd in jongerencentrum De Tavenu in Waalwijk en kan daarbij ook gebruik maken van de kennis, expertise en inzet vanuit het jongerencentrum.

De scholen van ons SWV wisselen, indien dat noodzakelijk is, leerlingen met elkaar uit die beter kunnen presteren in een andere omgeving. Soms kunnen de leer- en gedragsproblemen zo groot zijn dat de school handelingsverlegen is. Vaak wordt dan de ACT van het SWV om een advies gevraagd en wordt er gekeken naar de optie van een andere school voor VO of VSO, of OPDC Boost!

Voortijdig schoolverlaten (VSV)

Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Onze scholen voeren beleid om voortijdig schoolverlaten zo veel mogelijk te voorkomen.

Hiertoe maken wij met onze scholen deel uit van de RMC’s 35 en 36 (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten) en passen wij het door ons onderschreven VSV-convenant toe. We werken daarbij nauw samen met de afdelingen Leerplicht van de betrokken gemeenten.

Sinds februari 2017 is een nieuwe website Onderwijscijfers.nl beschikbaar met informatie over voortijdig schoolverlaten. De cijfers over schooluitval worden vanaf 2017 op een andere manier aan u gepresenteerd (opgesplitst naar schoolverlaters in de onderbouw- en bovenbouw). U vindt de link naar de website hier. Uitgebreide informatie over het percentage leerlingen dat de school zonder diploma verlaat (VSV) staat vermeld in onderstaande tabel.

Verplichte onderwijstijd

Uitgangspunten verplichte onderwijstijd

Alle leerlingen verdienen inspirerend en uitdagend onderwijs. Onderwijstijd is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. Daarom zijn er wettelijke normen voor onderwijstijd. Onze school is van mening dat de samenleving en de politiek reële eisen mogen stellen aan het onderwijs. Leerlingen en hun ouders moeten erop kunnen rekenen dat scholen voldoende uren voor onderwijs en begeleiding realiseren.

Wat is onderwijstijd?

In Nederland is wettelijk geregeld op hoeveel onderwijstijd een leerling recht heeft.

Voor een goed begrip is het belangrijk dat we vaststellen wat onder onderwijstijd verstaan wordt. Onderwijstijd is namelijk veel meer dan alleen de lessen. Onderwijstijd is voor de scholen van de scholengroep gerelateerd aan alle activiteiten in het kader van het primaire proces. Het primaire proces omvat alle activiteiten op het gebied van onderwijs, begeleiding en buitenlesactiviteiten. Onderwijsactiviteiten hebben een directe relatie met de lessen van de vakken of vakgebieden. Begeleidingsactiviteiten hebben een directe relatie met leren leren (algemene studiebegeleiding), leren leven (sociaal­emotionele begeleiding) en leren kiezen (algemene begeleiding op het maken van keuzes). Buitenlesactiviteiten zijn van wezenlijk belang voor de sfeer van de school. In de interactie tussen docenten en leerlingen bij deze activiteiten is er sprake van een leerproces dat dikwijls van een andere aard is dan in de normale lessituatie. Zin, zorg, betrokkenheid en spel zijn de begrippen die hierbij een heel specifieke invulling krijgen.

Op onze school kunnen onder onderwijstijd onder meer de volgende activiteiten vallen:

 • Lessen (zie lessentabellen);
 • Mentor­ of (studie)begeleiding;
 • Activiteiten in een open leercentrum;
 • Toets-­ en examenactiviteiten;
 • Introductieactiviteiten;
 • (Meerdaagse) excursies, stedenreizen, theaterbezoek en activiteitendagen;
 • Activiteiten in de vorm van individuele of groepsopdrachten in het kader van het lesprogramma;
 • Sportdagen en -sportactiviteiten;
 • Opvang bij lesuitval.
Modernisering Onderwijstijd

Per 1 augustus 2015 is de wet Modernisering Onderwijstijd van kracht. Vanaf dan geldt er voor VO-scholen een gemiddelde norm voor de gehele schoolloopbaan, in plaats van per leerjaar zoals tot 1-8-2015 het geval was. Scholen zijn niet meer gebonden aan een verplicht aantal lesuren per jaar. VO-scholen hebben zo meer ruimte en flexibiliteit om de onderwijstijd beter over de leerjaren van de totale opleiding te plannen en te spreiden. Ook is er meer ruimte voor scholen om het programma aan te passen aan de eigen onderwijsvisie en aan de behoeften van onze leerlingen. Scholen kunnen nu gaan denken in termen van onderwijsprogramma in plaats van onderwijstijd, zolang het vastgestelde aantal uur per opleiding maar wordt gehaald. De norm is 3700 uur voor het vmbo (in vier jaar), 4700 uur voor de havo (in vijf jaar) en 5700 uur voor het vwo (in zes jaar). Daarnaast moeten leerlingen gemiddeld minimaal 189 dagen per jaar onderwijs krijgen (m.u.v. examenjaren). De dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd, staan in de vakantieplanning 2021-2022.

Op schoolniveau wordt via de medezeggenschap afgesproken welke activiteiten meetellen als onderwijstijd. Van de resultaten zullen wij verslag doen aan ouders en leerlingen en dit bespreken in de ouderraad, leerlingenraad en MR. De MR heeft hierop instemmingsrecht.

Zorgstructuur

De zorgstructuur

De begeleiding van de leerlingen is erop gericht dat elke leerling naar zijn mogelijkheden optimaal kan presteren en zich als persoon kan ontwikkelen. In die ontwikkeling staan de gecontroleerde en begeleide zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid van de leerling centraal.

De ondersteuningsstructuur is opgebouwd volgens drie lijnen:

Eerstelijns ondersteuning
 • Mentor
 • Vakdocent
 • Leerlingcoördinator
 • Onderwijs Ondersteunend Personeel

De dagelijkse begeleiding die leerling-coördinatoren, docenten en mentoren geven bij het leerproces, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het maken van keuzes. Ook de collega van de receptie speelt een grote rol in de eerstelijnszorg door controle te houden op ziekteverzuim, absentie en genomen maatregelen zoals lesverwijderingen.

Het betreft de functies: docenten, mentoren, leerling-coördinatoren, directieleden, onderwijsondersteunend personeel (waaronder receptie, conciërges en pleincoördinatoren).

Tweedelijns ondersteuning
 • Zorgcoördinator
 • Leerlingbegeleider
 • Vertrouwenspersoon
 • Decaan
 • Ambulante begeleiders

Leerlingen die niet voldoende hebben aan de reguliere begeleiding, zoals hierboven geschetst, komen in aanmerking voor extra ondersteuning. Zij worden aangemeld bij de zorgcoördinator.

De zorgcoördinator zal in het interne ondersteuningsteam (IOT) de leerlingen bespreken die extra ondersteuning nodig hebben. Deze tweedelijns ondersteuning wordt geboden door specialisten binnen de school zoals de leerlingbegeleider, vertrouwenspersoon en de decaan. Daarnaast zijn er ook de persoonlijke begeleiders (coaches) voor de leerlingen met een extra ondersteuningsvraag.

De schoolmaatschappelijk werker en de ambulante begeleiders horen formeel niet tot het interne ondersteuningsteam. Zij functioneren in de school op gezette tijden en in samenwerking met de school. Door hun frequente aanwezigheid op school worden zij regelmatig geadviseerd.

Ondanks alle hulp is het mogelijk dat een enkeling toch niet voldoende geholpen kan worden en dat meer hulp noodzakelijk is. Soms is de problematiek te complex of is er sprake van een specifiek (leer- en/of gedrags-) probleem. Leerlingen die in aanmerking komen voor deze specifieke ondersteuning worden ingebracht in het Ondersteuningsteam (OT) Het OT bestaat uit de zorgcoördinator en de schoolmaatschappelijk werker. In dit overleg wordt bekeken wat de leerling nodig heeft en welke vorm van ondersteuning het beste ingezet kan worden. Er kan (na overleg met ouders/verzorgers) doorverwezen worden naar derdelijns ondersteuning.

De zorgcoördinator is de schakel tussen de school en de derdelijns ondersteuning.

Derdelijns ondersteuning
 • GGD
 • Schoolmaatschappelijk werk / Juvans
 • Politie
 • Leerplichtambtenaar
 • Contour de Twern/Rnewt
 • GGZ
 • Externe RT
 • Orthopedagoog/Psycholoog

Keuzebegeleiding door decaan

Keuzebegeleiding door de decaan

De schooldecaan is een speciaal opgeleide persoon die – in overleg met de mentor – leerlingen begeleidt bij de studie- en beroepskeuze. De eerste vragen over pakket- en studiekeuze worden beantwoord door de mentor. Tijdens de mentorlessen van klas 2 en 3 wordt aandacht besteed aan de loopbaanbegeleiding. In tweede instantie komt de decaan in beeld. Hij informeert ouders/verzorgers, leerlingen en mentoren over de mogelijkheden op school. En hij kent de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden voor vervolgopleidingen en beroepen. De rol van de decaan is nauwkeurig afgestemd op de behoefte van de leerling. Daarom ligt in klas 2 en 3 het accent op de begeleiding bij de keuze voor de juiste leerwegsector. Terwijl het in de vierde klas gaat om de keuze voor een vervolgopleiding, eventueel gekoppeld aan een beroepskeuze.

De vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon

Op 1 augustus 2003 stelde de Raad van Bestuur van de school een regeling vast ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie. Deze regeling vormt de basis waarop we een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar nastreven. Daarom heeft het Van Haestrecht College een aantal interne vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn er voor de leerlingen en het personeel. Op het Van Haestrecht College zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. Dit zijn mevrouw Trimbach (n.trimbach@vanhaestrechtcollege.nl) en meneer van den Akker (a.vandenakker@vanhaestrechtcollege.nl)

Leerlingbegeleiding

Mentor

Het Van Haestrecht College biedt alle leerlingen de begeleiding en zorg die nodig zijn om het vmbo met succes te doorlopen. Hierbij gebruiken wij het ‘mentor als spil’-model. Elke klas heeft een eigen mentor die een centrale rol speelt in de leerlingenbegeleiding. Hij is speciaal voor deze taak getraind. De aandacht van de mentor richt zich op het algemeen functioneren van een leerling op onze school. Hij let daarbij niet alleen goed op de individuele studieresultaten, hij zorgt er ook voor dat zijn leerlingen zich thuis voelen op school. Of het nu gaat om de begeleiding van het leerproces, de persoonlijke begeleiding of de keuzebegeleiding: de mentor vormt de spil in onze leerlingenbegeleiding.


Leerlingbegeleider/Coach

Leerlingen die behoefte hebben om over persoonlijke zaken te praten, kunnen terecht bij de leerlingenbegeleider. Deze is opgeleid om jonge mensen bij te staan in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De begeleider is er voor leerlingen die op eigen initiatief komen. Maar ook leerlingen die verwezen worden door hun mentor kunnen (eventueel in overleg met ouders/verzorgers) bij de leerlingenbegeleider terecht.

Uiteraard zijn de gesprekken die de leerling met de leerlingenbegeleider voert vertrouwelijk. Wat besproken wordt, komt niet in het persoonlijke leerlingendossier te staan. Indien blijkt dat een leerling binnen de school niet verder geholpen kan worden, zal de leerlingenbegeleider, in overleg met de zorgcoördinator, doorverwijzen naar een instantie die de gestelde hulpvraag beter of intensiever kan begeleiden. Dit gaat altijd in overleg met ouders/verzorgers.

De vertrouwenspersoon

Op 1 augustus 2003 stelde de Raad van Bestuur van de school een regeling vast ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie. Deze regeling vormt de basis waarop we een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar nastreven. Daarom heeft het Van Haestrecht College een aantal interne vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn er voor de leerlingen en het personeel. Op het Van Haestrecht College zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. Dit zijn mevrouw Trimbach (n.trimbach@vanhaestrechtcollege.nl) en meneer van den Akker (a.vandenakker@vanhaestrechtcollege.nl)

Ondersteuning rekenen en taal

Taal en rekenen vormen de kern van onderwijs. Op basis van informatie vanuit de basisschool wordt voor elke leerling vastgesteld of extra ondersteuning op een van deze gebieden nodig is. Indien dit het geval is dan wordt in het eerste leerjaar wekelijks in kleine groepjes ondersteuning gegeven. Tussentijdse monitoring voor deze gebieden vindt plaats door het afnemen van methode- onafhankelijke toetsen in leerjaar 1 en 2. Op basis van deze resultaten wordt begeleiding ingezet.

Dyslexie en dyscalculie

Leerlingen met dyslexie of dyscalculie moeten de mogelijkheid krijgen om door toegestane maatregelen een op een bij hun capaciteiten passend niveau, het VMBO met goed gevolg te doorlopen.

In het dyslexieprotocol is terug te lezen waar u op kunt rekenen: Dyslexieprotocol.

Examenresultaten

 • Schooljaar
 • 2018
 • 2018
 • 2018
 • 2019
 • 2019
 • 2019
 • 2019
 • 2020
 • 2020
 • 2020
 • 2020
 • Opleiding
 • vmbo bbl
 • vmbo kbl
 • vmbo gtl
 • vmbo bb
 • vmbo kb
 • vmbo gl
 • vmbo tl
 • vmbo bb
 • vmbo kb
 • vmbo gl
 • vmbo tl
 • Kandidaten
 • 12
 • 23
 • 40
 • 9
 • 30
 • 7
 • 33
 • 9
 • 11
 • 15
 • 31
 • Gezakt
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
 • 1
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • Geslaagd
 • 12
 • 23
 • 40
 • 9
 • 29
 • 6
 • 32
 • 9
 • 10
 • 15
 • 31
 • % Geslaagd
 • 100%
 • 100%
 • 100%
 • 100%
 • 97%
 • 86%
 • 97%
 • 100%
 • 91%
 • 100%
 • 100%

Onderwijsopbrengsten en resultaten

Schoolresultaten

Gegevens over de interne doorstroom binnen de school vindt u op de website van Scholen op de Kaart. Klik hier voor een directe link naar de interne doorstroom op het Van Haestrecht College.

Op deze website vindt u tevens informatie over het percentage leerlingen dat voor het eindexamen slaagt. Klik hier voor een directe link naar het slaagpercentage op het Van Haestrecht College.

Geslaagd en dan?

Geslaagd en dan?

Met een vmbo-diploma op zak kan een leerling zijn opleiding vervolgen op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De basisberoepsgerichte leerweg geeft toegang tot opleidingen op niveau 2 van het MBO; de andere leerwegen sluiten aan bij opleidingen op niveau 3 en 4. Leerlingen met een vmbo-diploma in de theoretische of gemengde leerweg hebben de mogelijkheid om hun studie voort te zetten op het havo. De toelatingscommissie let hierbij op:

 1. de totale schoolloopbaan;
 2. het advies van docenten;
 3. de aansluiting van het vmbo-pakket op het gekozen havo-profiel. Belangrijke vereiste examenvakken zijn Nederlands, Engels, een tweede moderne vreemde taal (Frans of Duits) en wiskunde.

Verdere voorwaarden zijn dat een leerling minstens zes theorievakken heeft gevolgd en dat de leerling in het jaar dat hij start met het havo nog geen 18 jaar oud is. Voor leerlingen uit de gemengde leerweg geldt dat de school toestemming moet vragen aan de inspectie voordat een leerling mag worden toegelaten tot 4 havo. Dan beslist dus niet de school, maar de inspectie.

Meer informatie vindt u in de toelatingscode vmbo-t – havo ook te vinden op de site onder “Ouders/verzorgers” – “Ouderinformatie en downloads”. Deze code is regionaal afgestemd.

Periodisering en ouderavonden

Periodisering en ouderavonden

Voor klas 1 t/m 3 is het schooljaar verdeeld in 3 periodes. De periodes worden afgesloten met een ouderavond (behalve periode 3). Tijdens deze avond spreken leerling, ouders/verzorgers en mentor de resultaten door en kijken vooruit. Uiteraard kunnen ouders ook tussentijds aangeven graag een gesprek te willen met de mentor.

Klas 1
 • in de eerste weken van het schooljaar: algemene ouderavond waarbij o.a. gelegenheid is om kennis te maken met de mentor; dan bestaat ook de mogelijkheid om in te schrijven voor een individueel gesprek.
 • na periode 1 en 2: Ouderavond naar aanleiding van het rapport.
Klas 2
 • in de eerste weken van het schooljaar: een individueel kennismakingsgesprek met de mentor waarbij vooruitgekeken wordt naar komend schooljaar en verwachtingen tussen ouders/verzorgers, leerling en school naar elkaar uitgesproken worden. Ook is er aandacht voor het keuzeproces;
 • na periode 1 en 2: Ouderavond naar aanleiding van de tussentijdse resultaten.
Klas 3
 • in de eerste weken van het schooljaar: een individueel kennismakingsgesprek met de mentor waarbij vooruitgekeken wordt naar komend schooljaar en verwachtingen tussen ouders/verzorgers, leerling en school naar elkaar uitgesproken worden. Ook is er aandacht voor het keuzeproces.
 • Verderop in het schooljaar is er een algemene informatieavond die gaat over de keuzebegeleiding en de regelingen rondom examens.
 • na periode 1 en 2: Ouderavond naar aanleiding van de tussentijdse resultaten.
Klas 4
 • in de eerste weken van het schooljaar: een individueel kennismakingsgesprek met de mentor waarbij vooruitgekeken wordt naar komend schooljaar en verwachtingen tussen ouders/verzorgers, leerling en school naar elkaar uitgesproken worden.
 • Verderop in het schooljaar is er een algemene informatieavond die gaat over de stappen rondom de overgang naar vervolgonderwijs en de regelingen rondom examens.
 • na elke schoolexamenweek: ouderavond naar aanleiding van de tussentijdse resultaten.

Rapporten en overgangsnormen

Rapportcijfer- en overgangsregeling

Iedere leerling en ouders/verzorgers met gezag krijgen via een inlogcode voor Magister. Alle cijfers voor de schoolvakken zijn in dit volgsysteem te zien. Via de website van school en de Magister-app zijn de cijfers te raadplegen.

Voor klas 1 t/m 3 is het schooljaar verdeeld in 3 periodes. In klas 4 zijn dat twee periodes. Een periode wordt afgesloten met een ouderavond (behalve periode 3). Tijdens deze avond spreken leerling, ouders/verzorgers en mentor de resultaten door en kijken vooruit. Uiteraard kunnen ouders ook tussentijds aangeven graag een gesprek te willen met de mentor. Inschrijven voor de ouderavonden gebeurt digitaal via Magister. Hiervoor is het nodig om in te loggen via een computer.

Overgangsnormen
 • Doubleren in klas 1 kan alleen als daar een zwaarwegende reden voor is.
 • Het is niet toegestaan om twee keer te doubleren in hetzelfde leerjaar óf twee opeenvolgende leerjaren. Hierbij dient in acht te worden genomen dat de maximale verblijfsduur op het Van Haestrecht College 5 jaar is. Tenzij een examenkandidaat zakt. Dan mag deze het vierde jaar overdoen ook al is hij/zij al een keer gedoubleerd.
 • Een afgeronde 5 telt voor één verliespunt, een 4 of lager voor twee verliespunten.
 • Klik hier voor de overgangsnormen.

Burgerschap en sociale integratie

Burgerschap en sociale integratie

Burgerschap wordt vormgegeven in een kritisch-democratische vorm waarbij zowel de individuele als de sociale, op het algemeen belanggerichte, ontwikkeling van belang is. We zien dit als een continu proces waarbij een kritische houding even zeer van belang is als een communicatieve en empathische houding.

Burgerschap krijgt aandacht in alle vakken. Betrokkenheid van  ouders en netwerkpartners is hierbij essentieel waarbij voor ouders de ontwikkeling van hun kind en onze leerling op het gebied van burgerschap zichtbaar gemaakt moet worden.

Bovenbouw: op weg naar het diploma

Bovenbouw: op weg naar het diploma

In leerjaar 3 wordt gestart met het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Een deel van de schoolexamens die in klas 3 gemaakt worden vormen de eerste cijfers voor het eindexamendossier. Een overzicht is te vinden op de website van school. Het eindexamendossier wordt in klas 4 afgerond. Hier kunt u het PTA klas 3 en 4 inzien.

De voorbereiding op de keuze voor het eindexamenpakket en oriëntatie op de vervolgopleiding krijgt tijdens de mentorles veel aandacht. In klas 3 en 4 worden leerlingen uitgenodigd voor een bovenschools georganiseerde voorlichtingsavond waarin veel vervolgopleidingen zich presenteren. Hier kunnen ouders en leerlingen het keuzeboekje klas 3 inzien.

Net zoals in de onderbouw verzorgen externe partijen zoals GGZ, bureau Halt, de Kracht en andere maatschappelijke organisaties voorlichtingen aan onze leerlingen.

Klas 4 staat volledig in het teken van examens. Het examen bestaat uit het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE). Het CE kan bestaan uit een CSE (centraal schriftelijk examen), een CSE en een CPE (centraal praktisch examen) voor het examenvak Tekenen of een CSPE (centraal schriftelijk en praktisch examen) voor de beroepsgerichte vakken.

Meer informatie over de inhoud van de examens, de zak-/slaagregeling en de precieze gang van zaken bij het examen staat in het Programma van Toetsing en Afsluiting en het Examenreglement. Beide worden vóór 1 oktober uitgereikt.

Hier vindt u nuttige informatie over o.a. het Examenreglement en het profielwerkstuk.

Van onderbouw naar bovenbouw

Onderbouw: Tweejarige brugperiode

In de eerste weken van klas 1 staan in het teken van kennismaken: met de school en de klas. De mentor zorgt ervoor dat onze nieuwe leerlingen zich snel thuis voelen. Elke week is er een mentorles waarin leerlingen en mentor praten over de dagelijkse gang van zaken. Verder wordt aandacht besteed aan zaken zoals groepsvorming, studievaardigheden en het omgaan met de laptop.

Ieder leerjaar wordt voor de herfstvakantie een gesprek tussen leerling, ouder(s) en mentor over de verwachtingen voor het komend jaar gepland. Dit noemen we het startgesprek.

In het tweede jaar worden leerlingen tijdens de mentorles voorbereid op de keuzes voor klas 3. Leerlingen krijgen inzicht in hun talenten, interesses én in de mogelijkheden van opleidingen en beroepsvelden. Hulp van ouders is hierbij van groot belang. Er is een beroepenmiddag en leerlingen kunnen zich oriënteren op de keuzevakken voor de bovenbouw. In het keuzeboekje worden de mogelijkheden toegelicht.

Hier kunt u het keuzeboekje klas 2 inzien.

In de onderbouw wordt de reken- en taalvaardigheid (Nederlands en Engels) tweemaal getoetst via het Cito-volgsysteem. Dit gebeurt in het najaar van klas 1 en in het vroege voorjaar van klas 2.

Aan het einde van klas 2 wordt in overleg met de leerling, ouders, mentor en vakdocenten besloten op welk niveau de leerling in klas 3 start en examen wordt gedaan.

                          

Richtingen

De inrichting van het onderwijs

Onderbouw

Op het Van Haestrecht College worden alle leerwegen van het vmbo aangeboden. De kleinschaligheid voorkomt dat leerlingen verloren raken in de massa. In de onderbouw werken we met een tweejarige brugperiode en tijdens deze periode werken we met dakpanklassen.  Dit biedt de leerlingen alle kans om door te stromen naar het schooltype dat het best bij hen past en zo het voor hen hoogst haalbare diploma te halen.

In de eerste twee leerjaren worden de combinatievakken Mens&Maatschappij en Science gegeven. In deze vakken worden traditionele vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, economie en levensbeschouwing (Mens&Maatschappij) samengevoegd. Voor Science zijn dit de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en techniek. Hierdoor wordt de samenhang tussen de leergebieden voor leerlingen zichtbaar. Bovendien hebben leerlingen minder verschillende docenten voor de klas.

Bovenbouw

Op het Van Haestrecht College kan een leerling terecht voor onderwijs op vmbo-niveau. Het vmbo is opgebouwd uit vier verschillende leerwegen. Binnen de leerweg kan de leerling een richting (sector) kiezen.

Het profielvak Dienstverlening en Producten nodigt leerlingen uit om hun talenten en mogelijkheden te ontdekken én ontwikkelen. Vaardigheden zoals organiseren, voeren van gesprekken en samenwerken komen ruim aan bod. Je maakt kennis met verschillende beroepsvelden waardoor je nog beter voorbereid wordt op een keuze voor een vervolgopleiding.

Identiteit van de school

                                                                                                                                                                                                                                                            .
De identiteit van de school

Het Van Haestrecht College wil zijn leerlingen begeleiden in de groei naar volwassenheid. Hen bewust maken van hun plaats in de samenleving. Dit gebeurt vanuit een katholieke levensovertuiging met de daarbij behorende christelijke, katholieke waarden.  Onze levensovertuiging blijkt vooral uit de dagelijkse omgang: met respect voor elkaar en elkaars opvattingen. Aangevuld met waarden als naastenliefde, vergevingsgezindheid en rechtvaardigheid. Deze waarden dragen we niet alleen uit in de lessen levensbeschouwing, maar in alle vakken.

Overgang PO – VO

Doelen onderwijs

Wij bereiden leerlingen voor op de kwalificatie voor een vervolgopleiding en op een kritisch-democratische deelname aan een snel veranderende maatschappij met aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen zoals digitalisering, diversiteit en duurzaamheid Daar hoort ook bij dat een leerling verantwoorde keuzes maakt.

De ontwikkeling die een leerling op school doormaakt is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de medewerkers, de ouders en de leerlingen zelf.

Toelating, schooladvies en eindtoets

De scholen voor basis en voortgezet onderwijs in de regio De Langstraat hebben via hun samenwerkingsverbanden afspraken gemaakt over de aanmelding en toelating van leerlingen in de brugklas van het VO. Daarbij baseren we ons op de geldende wet- en regelgeving. De afspraken zijn opgenomen in het Protocol Toetsbesluit van POVO van juni 2014.

In het kort komt de regeling hierop neer:

 • de toelating van de leerling wordt gebaseerd op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart is vastgesteld;
 • dit schooladvies is bindend en wordt door ons gevolgd;
 • dit schooladvies maakt deel uit van het onderwijskundig rapport;
 • indien de leerling blijkens de uitslag van de centrale eindtoets beschikt over meer kennis en vaardigheden dan die waarop het
  schooladvies berust, kan de basisschool het schooladvies bijstellen (alleen in positieve zin);
 • indien deze heroverweging leidt tot een bijstelling van het schooladvies van de basisschool, nemen wij dit over.

Bovenstaande geldt uiteraard alleen voor zover de geadviseerde afdeling en het ondersteuningsprofiel tot het reguliere aanbod van onze locaties behoort.

Tegen een besluit tot (niet-) toelating kan bezwaar worden gemaakt. Deze procedure is geregeld in ons Reglement bezwaar en beroep in leerlingzaken Ons Middelbaar Onderwijs.

Lijst van medewerkers

NaamFunctieEmailadressen
Vanja GoossenDirecteurv.goossen@vanhaestrechtcollege.nl
Susan van PinxterenAdjunct-directeurs.vanpinxteren@vanhaestrechtcollege.nl
Tom JansenLln.coördinator bovenbouwt.jansen@vanhaestrechtcollege.nl
Judith BroosLln.coördinator onderbouwj.broos@vanhaestrechtcollege.nl
Alex van den AkkerDocent MU / KC, vertrouwenspersoon a.vandenakker@vanhaestrechtcollege.nl
Ray BauwensDocent WI / TR r.bauwens@vanhaestrechtcollege.nl
Guido van BijnenDocent SCg.vanbijnen@vanhaestrechtcollege.nl
Martijn BroedersDocent BI / SCm.broeders@vanhaestrechtcollege.nl
Luc BroersDocent NASK1 / WI / TRl.broers@vanhaestrechtcollege.nl
Charles FaesDocent NEc.faes@vanhaestrechtcollege.nl.
Lidian FransenDocent LO / WIl.fransen@vanhaestrechtcollege.nl
Arno van GilsDocent MM / GS / LBa.vangils@vanhaestrechtcollege.nl
Jenny van GorpDocent FAj.vangorp@vanhaestrechtcollege.nl
Mike HamersDocent MAm.hamers@vanhaestrechtcollege.nl
Ingrid van IJzendoornDocent LO / leerlingbegeleider / zorgcoördinatori.vanijzendoorn@vanhaestrechtcollege.nl
Marion van IngenDocent AK / MM / Examensecretarism.vaningen@vanhaestrechtcollege.nl
Mark LaanbroekDocent ENm.laanbroek@vanhaestrechtcollege.nl
Dennie LoddersDocent LOd.lodders@vanhaestrechtcollege.nl
Sonja MuilwijkDocent NEs.muilwijk@vanhaestrechtcollege.nl.
Jack OomenDocent / TR / LOG / DISj.oomen@vanhaestrechtcollege.nl
Bahar ÖzcanDocent DUb.ozcan@vanhaestrechtcollege.nl
Lara PigmansDocent ENl.pigmans@vanhaestrechtcollege.nl
Esther RuisDocent SCe.ruis@vanhaestrechtcollege.nl
Renée SchellDocent EO / MAr.schell@vanhaestrechtcollege.nl
Kim den TeulingDocent EN / SC / TRk.denteuling@vanhaestrechtcollege.nl
Noortje TrimbachDocent KC / BTE / BV / vertrouwenspersoonn.trimbach@vanhaestrechtcollege.nl
Suzanne TrommelenDocent ONDN / MARKs.trommelen@vanhaestrechtcollege.nl
Anneke VanbrabantDocent ENa.vanbrabant@vanhaestrechtcollege.nl
Loes van VeghelDocent WIl.vanveghel@vanhaestrechtcollege.nl
Adriënne van VelthovenDocent KC / ZW / PRMVa.vanvelthoven@vanhaestrechtcollege.nl
Anneke VerbakelDocent NEa.verbakel@vanhaestrechtcollege.nl
Ruud WoutersDocent DUr.wouters@vanhaestrechtcollege.nl
Sjoukje van ZoelenDocent MMs.vanzoelen@vanhaestrechtcollege.nl
Martin de BoerConciërge/Roosterzakenm.deboer@vanhaestrechtcollege.nl
Geert van DongenPleinmeesterg.vandongen@vanhaestrechtcollege.nl
Jan ImmerzeelConciërge
Ilse KuypersReceptie / adm. / verzuimcoördinator / Decaani.kuypers@vanhaestrechtcollege.nl
Jan de LaatConciërgej.delaat@vanhaestrechtcollege.nl
Harmke TimmersHuishoudelijke diensth.timmers@vanhaestrechtcollege.nl
Luuk VoetenPleinmeesterl.voeten@vanhaestrechtcollege.nl

Historie van de school

Historie van de school

In 1955 start de school voor ULO Pius X. Aanvankelijk op 2 locaties, te weten in het Patronaat naast de pastorie van de St. Jan aan de Hoofdstraat en in de Mgr. Volkerstraat in Kaatsheuvel. Dit is een initiatief van het Kerkbestuur St. Jan onder pastoor Pius de Spijker, dat tevens het schoolbestuur vormt. Een gemengde school is heel bijzonder in de 50’er en 60’er jaren van de vorige eeuw. Jarenlang komen de kinderen vanuit het LO uit jongens- en meisjesscholen. In de meeste andere plaatsen in de Nederlandse samenleving van toen kende men ULO voor jongens en ULO voor meisjes. In september 1962 gaat de school naar het nieuwe gebouw aan de Vossenbergselaan.

Zoals elders in ons land spreken we vanuit de Mammoetwet vanaf 1968 van Pius X – MAVO. Aan de oostkant van ons dorp staat al geruime tijd de Huishoudschool St. Angela, later LHNO samen met MHNO – Jeugd-en Kinderverzorging. De MHNO – opleiding verdwijnt naar St. Dyonisius in Tilburg.

Er komt dan in 1986 een fusie tot stand tussen de Pius X MAVO en de St. Angela – LHNO. Naam van de nieuwe school voor MAVO en VBO wordt SG Crispijn (patroonheilige van de schoenmakers en leerlooiers).

De fusiegolven gaan verder door onderwijsland en bereiken ook De Langstraat. Dit leidt in de 90’er jaren van de twintigste eeuw eerst tot een bestuurlijke fusie, waarbij het bevoegd gezag van SG Crispijn op 1 augustus 1994 wordt overgedragen aan OMO. Op 1 augustus 1995 fuseert SG Crispijn met het Dr. Mollercollege en gaat dan ook Dr. Mollercollege heten.

Per 1 augustus 1999 fuseren het Dr. Mollercollege, de Walewyc Mavo en het d’Oultremont College tot Scholengroep De Langstraat, maar behouden de scholen hun eigen naam. Omdat de school in Kaatsheuvel steeds zelfstandiger komt te staan ten opzichte van het Dr. Mollercollege, wordt in 2013 besloten om binnen Scholengroep De Langstraat verder te gaan als het Van Haestrecht College.

Schoolleiding

Schoolleiding

De dagelijkse leiding ligt bij de directeur, Vanja Goossen. De directeur wordt ondersteund door de coördinator beleid en leerlingcoördinatoren.

 • Naam
 • Susan van Pinxteren
 • Judith Höppener
 • Tom Jansen
 • Functie
 • Adjunct-directeur
 • Leerlingcoördinator onderbouw
 • Leerlingcoördinator bovenbouw
 • Adressen
 • s.vanpinxteren@vanhaestrechtcollege.nl
 • j.höppener@vanhaestrechtcollege.nl
 • t.jansen@vanhaestrechtcollege.nl

Voorwoord schooldirecteur

Vanja Goossen, directeur

Vanja Goossen, directeur Van Haestrecht College

Welkom op het Van Haestrecht College

Het Van Haestrecht College is een kleinschalige school in Kaatsheuvel voor vmbo, mavo en een tweejarige havokansklas. De goede sfeer en de veilige leeromgeving zorgen ervoor dat leerlingen de ruimte ervaren om het maximale uit zichzelf te halen.

Écht Van Haestrecht is onderwijs op maat waarbij leerlingen uitleg krijgen op hun niveau in de klas. Op het werkplein gaan ze aan de slag met de lesstof onder begeleiding van docenten. Wij geloven dat je leerstof beter onder de knie krijgt door er actief mee aan de slag te gaan, ook bij theoretische vakken.

Binnen het beroepsgerichte programma bieden we het profiel Dienstverlening & Producten aan. In samenwerking met het bedrijfsleven en zorginstellingen bieden we leerlingen daarmee een prima oriëntatie op hun loopbaan.

Vanja Goossen,
Directeur Van Haestrecht College

N.B. Omwille van de leesbaarheid is steeds “hij/zijn” gebruikt in de tekst.
Waar “hij/zijn” staat, kan uiteraard ook “zij/haar” worden gelezen (indien van toepassing).

Samen, trots en vertrouwen

Samen, trots en vertrouwen

Als school willen wij een leef- en leergemeenschap zijn waar iedereen zich moet kunnen ontplooien. Dat begint bij het erkennen dat elke persoon in de school uniek is en er mag zijn. Dit alles om te zorgen voor een veilig en positief schoolklimaat. Als dat er is begint het leren. Bij voorkeur wordt geleerd door te doen, in alle vakken. Het maakt leren contextrijk, zorgt voor variatie, betrekt alle zintuigen, zorgt naast kennis ook voor vaardigheden en laat leerlingen ontdekken. Daar hoort fouten maken bij, fouten durven maken en daarvan leren. De docent is hierbij de onmisbare schakel en doet op de juiste momenten een stapje … terug.

De leerlingen van onze school zullen in veruit de meeste gevallen ook de toekomstige inwoners van de gemeente zijn en dus deel uitmaken van de lokale samenleving. In samenwerking met de gemeente en andere netwerkpartners willen we door actief te zijn in de lokale samenleving laten ervaren wat de lokale samenleving te bieden heeft en wat onze leerlingen nu en in de toekomst de lokale samenleving kunnen bieden.

Missie en visie OMO Scholengroep De Langstraat

Missie en visie OMO Scholengroep De Langstraat

Onze scholengroep maakt deel uit van OMO (Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs). De vereniging heeft haar ambities beschreven in Koers 2023. Haar kernwaarden zijn: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen. Voor de scholengroep is dit document het kompas.

Onze scholen hebben hiernaast hun eigen identiteit en hun eigen gezicht, maar samen hebben we één doel: goed en inspirerend onderwijs en zorgzame begeleiding. Iedere leerling verdient goed onderwijs. Onderwijs dat uitdaagt het beste uit ieder kind te halen en onderwijs dat zowel bij de tijd is als voorbereidt op de toekomst. Onze inspanningen zijn er daarbij op gericht onze scholen aantrekkelijk en uitdagend te houden voor onze doelgroep: de leerlingen van 12-18 jaar uit onze regio en deze groep daarmee een succesvolle en ook plezierige schoolcarrière te bieden.

Vanuit onze visie, missie en identiteit maakt OMO Scholengroep De Langstraat er met zijn scholen gemotiveerd werk van om dat onderwijs te bieden aan de leerlingen die ons zijn toevertrouwd. Het is ons doel om al onze leerlingen op te leiden tot zelfstandige en verantwoordelijke wereldburgers, die op hun manier een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving van vandaag én van de toekomst.

Daarvoor onderscheiden we in ons schoolbeleid vijf kernelementen:

·         Goed, aantrekkelijk, uitdagend en toekomstgericht onderwijs;

·         Ondersteuning in dienst van de onderwijsdoelen;

·         Respectvol samenleven en samenwerken;

·         Méér dan goed onderwijs: ontwikkeling van hoofd, hart en hand;

·         Werken en leren vanuit een open katholieke identiteit.

Visie op leren en doelen

In onze onderwijsvisie staat het onderwijsproces van de leerlingen en hun vermogen om te leren leren centraal. Samen met onze leerlingen streven wij ernaar dat zij van school gaan met een diploma passend bij hun niveau. Daar hoort voor ons ook bij dat zij leren zelf verantwoordelijk te worden voor en sturing te geven aan het eigen leerproces en dat zij leren verantwoorde keuzes te maken.

De scholengroep stelt zich daarbij de volgende doelen:

·         Verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs (mede met behulp van informatie- en communicatietechnologie (ict));

·         Optimaliseren van de kansen op een geslaagde schoolcarrière;

·         Ontplooien van de talenten van de leerlingen;

·         Bevorderen van het welzijn van de leerlingen;

·         Minimaliseren van de kans op tussentijdse uitval;

·         Kansen bieden voor opstromen naar een hoger niveau.

·         Het Van Haestrecht College heeft een nadere invulling van de doelen. Deze kunt u vinden in ons schoolplan.

Bestuur

De plaats van de school binnen Ons Middelbaar Onderwijs

OMO Scholengroep De Langstraat, waarvan het Van Haestrecht College deel uitmaakt, valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). De rector ir. E. (Edwin) A. Verlangen is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de school. Hij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.
De rector vormt samen met de directeuren van de vier scholen en het directielid bedrijfsvoering de kerndirectie. Deze directie bepaalt het beleid binnen de scholengemeenschap. De rector is bereikbaar op het rectoraat: Olympiaweg 8b, 5143 NA Waalwijk, tel. 0416-67 39 30.

Logo OMO

Voorzitter raad van bestuur

De Raad van Bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs bestaat uit Jos Kusters (voorzitter) en Yvonne Kops. U kunt de Raad van Bestuur op de volgende manieren bereiken:
Spoorlaan 171
postbus 574, 5000 AN Tilburg
013 – 5955500
omo@omo.nl

Ledenraad Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

De vereniging heeft een ledenraad. Dit is het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. Via de ledenraad heeft de samenleving een plek in de formele besluitvorming. De ledenraad beslist onder andere over de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van toezicht. Bovendien stelt ze de jaarrekening en het jaarverslag vast. De ledenraad bestaat uit, door de raden van advies naar de ledenraad afgevaardigde leden en ouders van leerlingen die lid zijn van de vereniging. In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.

Missie

Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door “goed onderwijs” te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.

Koers 2023

Het strategisch beleidsdocument ‘Koers 2023: Onderwijs met overtuiging’ geeft richting aan de ambities en het handelen van de vereniging.

‘Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk is om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. We geven hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, een goed mens, goed leven en goed handelen.’

Wilt u meer lezen over het strategische beleidsplan Koers 2023? U vindt Koers 2023 op www.omo.nl. Hier vindt u ook het jaarverslag.

Raad van Advies

De scholengroep heeft een Raad van Advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn vanuit verschillende maatschappelijke achtergronden. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector.
De voorzitter van de Raad van Advies is de heer S. Reijnders, bereikbaar via OMO SG De Langstraat, 0416-67 39 30.

Inleiding rector

Welkom bij onze Scholengroep!

ir. E. (Edwin) A. Verlangen, rector OMO SG De Langstraat

OMO Scholengroep De Langstraat bundelt vier scholen met een open katholieke identiteit in Waalwijk, Drunen en Kaatsheuvel tot een krachtig samenwerkingsverband.

Dit zijn onze scholen:

 •  d’Oultremont College (Drunen – Gemeente Heusden);
 • Dr. Mollercollege (Waalwijk);
 • Walewyc Mavo (Waalwijk);
 • Van Haestrecht College (Kaatsheuvel – Gemeente Loon op Zand).

Ons motto is: ‘Goed onderwijs maak je samen’. De scholen kunnen hierbij profiteren van elkaars kwaliteiten. .De vier scholen gaan de komende jaren steeds meer vanuit gedeelde waardes opereren. Onze samenwerking biedt veel meerwaarde aan leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers en zorgt voor een sterke en inspirerende leeromgeving

Onze scholen geven ieder op eigen wijze invulling aan de gedeelde waardes en houden zo hun eigen gezicht.  Niet alleen in het gebouw, maar ook in het onderwijsaanbod en in het team van medewerkers kun je die eigen cultuur en sfeer herkennen. Onze leerlingen voelen zich dan ook nauw verbonden met hun eigen locatie. Dat vinden wij belangrijk, omdat de school voor iedereen een plaats is waar je je echt thuis moet voelen.

‘Samen‘ betekent voor ons ook dat we het belangrijk vinden om als school samen met de ouder(s)/verzorger(s) te werken aan een zo goed mogelijke ontwikkeling van de leerlingen. Daarbij is het van belang om elkaar open en adequaat te informeren. Met deze schoolgids 2021-2022 hopen we daar een belangrijke bijdrage aan te leveren.

Hiernaast geven wij gedurende het jaar informatie over actuele zaken via de digitale leerling- en ouderplatforms, de website, via de mail en op andere wijze. Zo proberen wij iedereen goed op de hoogte te houden.

Namens de schoolgemeenschap wens ik u en uw zoon of dochter een succesvolle leertijd en een plezierig schooljaar.

ir. E. (Edwin) A. Verlangen
rector OMO Scholengroep De Langstraat