De plaats van de school binnen Ons Middelbaar Onderwijs

OMO Scholengroep De Langstraat, waarvan het Van Haestrecht College deel uitmaakt, valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). De rector ir. E. (Edwin) A. Verlangen is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de school. Hij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.
De rector vormt samen met de directeuren van de vier scholen en het directielid bedrijfsvoering de kerndirectie. Deze directie bepaalt het beleid binnen de scholengemeenschap. De rector is bereikbaar op het rectoraat: Olympiaweg 8b, 5143 NA Waalwijk, tel. 0416-67 39 30.

Logo OMO

Voorzitter raad van bestuur

De Raad van Bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs bestaat uit Jos Kusters (voorzitter) en Yvonne Kops. U kunt de Raad van Bestuur op de volgende manieren bereiken:
Spoorlaan 171
postbus 574, 5000 AN Tilburg
013 – 5955500
omo@omo.nl

Ledenraad Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

De vereniging heeft een ledenraad. Dit is het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. Via de ledenraad heeft de samenleving een plek in de formele besluitvorming. De ledenraad beslist onder andere over de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van toezicht. Bovendien stelt ze de jaarrekening en het jaarverslag vast. De ledenraad bestaat uit, door de raden van advies naar de ledenraad afgevaardigde leden en ouders van leerlingen die lid zijn van de vereniging. In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.

Missie

Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door “goed onderwijs” te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.

Koers 2023

Het strategisch beleidsdocument ‘Koers 2023: Onderwijs met overtuiging’ geeft richting aan de ambities en het handelen van de vereniging.

‘Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk is om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. We geven hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, een goed mens, goed leven en goed handelen.’

Wilt u meer lezen over het strategische beleidsplan Koers 2023? U vindt Koers 2023 op www.omo.nl. Hier vindt u ook het jaarverslag.

Raad van Advies

De scholengroep heeft een Raad van Advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn vanuit verschillende maatschappelijke achtergronden. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector.
De voorzitter van de Raad van Advies is de heer S. Reijnders, bereikbaar via OMO SG De Langstraat, 0416-67 39 30.