Kwaliteitszorg, -ontwikkeling, -cultuur en -borging

Onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs. De kwaliteit daarvan mag geen toeval zijn. Daarom hebben we een stelsel van kwaliteitszorg ingebed in onze organisatie en gaan we proactief en planmatig te werk bij het realiseren, evalueren/meten en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs en onze organisatie. Ons kwaliteitszorgsysteem en is zowel ondersteunend als signalerend. Zo borgen wij de kwaliteit met betrekking tot de ambities en doelen uit ons schoolplan

Met ons kwaliteitszorgsysteem bewaken we dat onze leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen op een voor hen passen VO-opleiding en dat het onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van onze leerlingen. In het kader van opbrengstgericht werken stellen we zo nodig vast of, en zo ja welke, maatregelen nodig zijn ter verbetering. Ten aanzien van een professionele kwaliteitscultuur participeren onze scholen actief in de Academische opleidingsschool (AOS) en wordt medewerkers een breed programma van opleiden en onderzoek aangeboden. Onderwijsontwikkelingen worden op deze wijze gestimuleerd. Onze scholen werken onder andere aan de doorontwikkeling van hun onderwijsconcept, waarbij aandacht is voor differentiatie en dus meer maatwerk voor de leerlingen en het structureel inzetten van laptops/devices voor leerlingen.

Ons stelsel van kwaliteitszorg is structureel ingebed in onze organisatie. Op scholengroepniveau hebben we een beleidsmedewerker kwaliteitsontwikkeling. Deze werkt samen met de kwaliteitsportefeuillehouder van iedere locatie om de opbrengsten te monitoren, inzichtelijk te maken, ondersteunt de schoolleiding en geeft suggesties ter verbetering van de onderwijskwaliteit. De werkzaamheden die gerelateerd zijn aan de onderwijskwaliteit hebben we opgenomen in onze kwaliteitsjaarkalender. Hiermee zorgen we ervoor dat de acties tijdig, systematisch en structureel door de daartoe aangewezen mensen worden uitgevoerd.

Kwaliteitszorg betekent bij ons o.a. dat we:
  • deelnemen aan het OMO-kennisnetwerk kwaliteitsontwikkeling;
  • indicatoren met behulp van MMP (managementinformatiesysteem) en schooleigen “tools” nauwlettend in de gaten gehouden om op deze manier in control te blijven en risico’s tijdig te signaleren;
  • periodiek tevredenheidsonderzoeken houden onder medewerkers, leerlingen en ouders;
  • lesevaluaties door leerlingen laten uitvoeren en deze nabespreken in de functioneringsgesprekken met docenten;
  • voortijdig schoolverlaters en thuiszitters monitoren, zodat leerlingen die geholpen moeten worden bij het vinden van een passende plek in onderwijs, werk en/of zorg tijdig in beeld zijn en hierin begeleid kunnen worden;
  • vervolgsucces van onze gediplomeerde leerlingen monitoren;
  • visitaties uitvoeren met andere scholen van OMO of externe partijen en nabespreken;
  • zelfevaluaties uitvoeren en analyseren;
  • de resultaten bespreken in de afdelingen, de teams, secties en individueel met docenten, wat leidt tot een groter bewustzijn van deze ontwikkelingen bij betrokkenen, die daarop actie kunnen nemen;
  • Bovenstaande activiteiten of onderzoeken leiden waar nodig tot een plan van aanpak met verbeteracties. De scholen van onze scholengroep nemen deze acties op in hun jaarplanning.

Over onze onderwijskwaliteit leggen we verantwoording af aan alle interne en externe belanghebbenden. De resultaten maken we zichtbaar in Scholen op de Kaart en bespreken we frequent met ons bestuur, de medezeggenschapsraad (waarin ouders/leerlingen en personeel zijn vertegenwoordigd) en de raad van advies. Ook bespreken we de opbrengsten en andere aspecten van ons onderwijs en onze organisatie in ouderraad, leerlingenraad en in andere samenstellingen, zoals klankbord- en focusgroepen.

Anno 1-5-2020 hebben al onze scholen het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Op één afdeling na beschikken alle afdelingen van onze vier scholen in 2020 over een oordeel voldoende op de onderwijsresultaten.