Mentor

Het Van Haestrecht College biedt alle leerlingen de begeleiding en zorg die nodig zijn om het vmbo met succes te doorlopen. Hierbij gebruiken wij het ‘mentor als spil’-model. Elke klas heeft een eigen mentor die een centrale rol speelt in de leerlingenbegeleiding. Hij is speciaal voor deze taak getraind. De aandacht van de mentor richt zich op het algemeen functioneren van een leerling op onze school. Hij let daarbij niet alleen goed op de individuele studieresultaten, hij zorgt er ook voor dat zijn leerlingen zich thuis voelen op school. Of het nu gaat om de begeleiding van het leerproces, de persoonlijke begeleiding of de keuzebegeleiding: de mentor vormt de spil in onze leerlingenbegeleiding.


Leerlingbegeleider/Coach

Leerlingen die behoefte hebben om over persoonlijke zaken te praten, kunnen terecht bij de leerlingenbegeleider. Deze is opgeleid om jonge mensen bij te staan in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De begeleider is er voor leerlingen die op eigen initiatief komen. Maar ook leerlingen die verwezen worden door hun mentor kunnen (eventueel in overleg met ouders/verzorgers) bij de leerlingenbegeleider terecht.

Uiteraard zijn de gesprekken die de leerling met de leerlingenbegeleider voert vertrouwelijk. Wat besproken wordt, komt niet in het persoonlijke leerlingendossier te staan. Indien blijkt dat een leerling binnen de school niet verder geholpen kan worden, zal de leerlingenbegeleider, in overleg met de zorgcoördinator, doorverwijzen naar een instantie die de gestelde hulpvraag beter of intensiever kan begeleiden. Dit gaat altijd in overleg met ouders/verzorgers.

De vertrouwenspersoon

Op 1 augustus 2003 stelde de Raad van Bestuur van de school een regeling vast ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie. Deze regeling vormt de basis waarop we een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar nastreven. Daarom heeft het Van Haestrecht College een aantal interne vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn er voor de leerlingen en het personeel. Op het Van Haestrecht College zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. Dit zijn mevrouw Trimbach (n.trimbach@vanhaestrechtcollege.nl) en meneer van den Akker (a.vandenakker@vanhaestrechtcollege.nl)

Ondersteuning rekenen en taal

Taal en rekenen vormen de kern van onderwijs. Op basis van informatie vanuit de basisschool wordt voor elke leerling vastgesteld of extra ondersteuning op een van deze gebieden nodig is. Indien dit het geval is dan wordt in het eerste leerjaar wekelijks in kleine groepjes ondersteuning gegeven. Tussentijdse monitoring voor deze gebieden vindt plaats door het afnemen van methode- onafhankelijke toetsen in leerjaar 1 en 2. Op basis van deze resultaten wordt begeleiding ingezet.

Dyslexie en dyscalculie

Leerlingen met dyslexie of dyscalculie moeten de mogelijkheid krijgen om door toegestane maatregelen een op een bij hun capaciteiten passend niveau, het VMBO met goed gevolg te doorlopen.

In het dyslexieprotocol is terug te lezen waar u op kunt rekenen: Dyslexieprotocol.