Leerlingparticipatiebeleid
Via leerlingpanels hebben de leerlingen ook een stem. In deze panels worden 6 x per jaar onder leiding van de coördinator Kwaliteit op basis van thema’s zaken besproken die leerlingen als positief ervaren maar ook zaken die beter moeten. De input wordt uitgewerkt in concrete voorstellen aan de schoolleiding. De samenstelling van de panels is op vrijwillige basis waarbij wordt gestreefd om alle leerwegen en leerjaren vertegenwoordigd te hebben.
Thema’s zijn bijvoorbeeld buitenschoolse activiteiten, ICT, schoolklimaat en de goede les.