Rapportcijfer- en overgangsregeling

Iedere leerling en ouders/verzorgers met gezag krijgen via een inlogcode voor Magister. Alle cijfers voor de schoolvakken zijn in dit volgsysteem te zien. Via de website van school en de Magister-app zijn de cijfers te raadplegen.

Voor klas 1 t/m 3 is het schooljaar verdeeld in 3 periodes. In klas 4 zijn dat twee periodes. Een periode wordt afgesloten met een ouderavond (behalve periode 3). Tijdens deze avond spreken leerling, ouders/verzorgers en mentor de resultaten door en kijken vooruit. Uiteraard kunnen ouders ook tussentijds aangeven graag een gesprek te willen met de mentor. Inschrijven voor de ouderavonden gebeurt digitaal via Magister. Hiervoor is het nodig om in te loggen via een computer.

Overgangsnormen
  • Doubleren in klas 1 kan alleen als daar een zwaarwegende reden voor is.
  • Het is niet toegestaan om twee keer te doubleren in hetzelfde leerjaar óf twee opeenvolgende leerjaren. Hierbij dient in acht te worden genomen dat de maximale verblijfsduur op het Van Haestrecht College 5 jaar is. Tenzij een examenkandidaat zakt. Dan mag deze het vierde jaar overdoen ook al is hij/zij al een keer gedoubleerd.
  • Een afgeronde 5 telt voor één verliespunt, een 4 of lager voor twee verliespunten.
  • Klik hier voor de overgangsnormen.