De inrichting van het onderwijs

Onderbouw

Op het Van Haestrecht College worden alle leerwegen van het vmbo aangeboden. De kleinschaligheid voorkomt dat leerlingen verloren raken in de massa. In de onderbouw werken we met een tweejarige brugperiode en tijdens deze periode werken we met dakpanklassen.  Dit biedt de leerlingen alle kans om door te stromen naar het schooltype dat het best bij hen past en zo het voor hen hoogst haalbare diploma te halen.

In de eerste twee leerjaren worden de combinatievakken Mens&Maatschappij en Science gegeven. In deze vakken worden traditionele vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, economie en levensbeschouwing (Mens&Maatschappij) samengevoegd. Voor Science zijn dit de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en techniek. Hierdoor wordt de samenhang tussen de leergebieden voor leerlingen zichtbaar. Bovendien hebben leerlingen minder verschillende docenten voor de klas.

Bovenbouw

Op het Van Haestrecht College kan een leerling terecht voor onderwijs op vmbo-niveau. Het vmbo is opgebouwd uit vier verschillende leerwegen. Binnen de leerweg kan de leerling een richting (sector) kiezen.

Het profielvak Dienstverlening en Producten nodigt leerlingen uit om hun talenten en mogelijkheden te ontdekken én ontwikkelen. Vaardigheden zoals organiseren, voeren van gesprekken en samenwerken komen ruim aan bod. Je maakt kennis met verschillende beroepsvelden waardoor je nog beter voorbereid wordt op een keuze voor een vervolgopleiding.