Overhoringen, proefwerken en werkstukken
  • Als een leerling door afwezigheid een werk (proefwerk, schriftelijk, enz.) mist, wordt voorlopig ‘inh’ (inhalen) genoteerd. Dit gebeurt ook als de leerling wel aanwezig is, maar van de leerlingcoördinator ‘proefwerkvrij’1 heeft gekregen. Zodra het werk is ingehaald, wordt het behaalde cijfer ingevoerd. Inhalen van het werk kan voor veel vakken tijdens het inhaaluur.
  •  Een leerling neemt binnen vijf schooldagen na terugkeer van zijn geoorloofde2 afwezigheid contact op met de betreffende leerkracht. Zij maken een afspraak om het werk in te halen. In het geval van ‘proefwerkvrij’ maken de docent en leerling meteen een afspraak.
  • Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt automatisch het cijfer 1.0 gegeven. Ouders/verzorgers worden hiervan op de hoogte gesteld.
  • Als de leerling de gemaakte afspraak niet nakomt, wordt het cijfer 1.0 gegeven. Behalve wanneer de leerling geoorloofd afwezig is. In twijfelgevallen beslist de leerlingcoördinator. Ouders worden hierover geïnformeerd.
Werkstukken, praktische opdrachten, schriften, enz.
  • Leerlingen moeten werk inleveren op de datum en tijdens het lesuur zoals met de docent afgesproken.
  • Inleveren moet bij de eigen docent.
  • Bij reglementaire afwezigheid op het moment van inleveren, levert de leerling het werk de eerste dag van aanwezigheid in bij de docent (ook als de leerling die dag geen les van deze docent heeft). Bij afwezigheid van de docent kan het werk worden ingeleverd bij de leerlingcoördinator.
  • Bij te laat inleveren wordt per schooldag een ½ punt van het eindcijfer afgetrokken met een maximum van 5 punten. Een weekend telt als een schooldag.
  • De docent brengt de ouders/verzorgers en mentor bij te laat inleveren op de hoogte.

Proefwerkvrij: als een leerling een of meer dagen vanwege ziekte afwezig is geweest en dit met een verzuimbriefje door de ouders/verzorgers is gemeld, kan de leerling bij de receptie of leerlingcoördinator een ‘huiswerkvrij-briefje’ halen. Op dit briefje wordt aangegeven dat de leerling geen proefwerken of iets dergelijks kan maken. Als de leerling die dag een werkstuk of iets dergelijks moet inleveren, kan als opmerking worden aangegeven dat de leerling hier een of meer dagen uitstel voor krijgt. Dit laatste ter beoordeling van de afdelingscoördinator. Als een leerling om andere redenen dan ziekte een of meer dagen afwezig is geweest, wordt alleen vrijstelling gegeven voor werk dat is opgegeven in de periode van afwezigheid. Als geen verzuimbriefje is ingeleverd, wordt ook geen vrijstelling verleend voor huiswerk en proefwerken dan wel overhoringen.

2 Geoorloofd: een leerling is alleen geoorloofd afwezig geweest als de school door de ouders/verzorgers schriftelijk (met een verzuimbriefje) op de hoogte is gebracht van afwezigheid en de reden daarvoor.