OPDC/Boost

SWV De Langstraat heeft één OPDC/Boost (Orthopedagogisch didactisch centrum). Dit OPDC/Boost heeft de volgende functies: Rebound, Crisisplaats (Time Out) en Plusvoorziening.

Gezien de grootte van dit SWV is er gekozen voor één tussenvoorziening, waarbij er gestreefd wordt naar behoud van functies en expertise.

Rebound

Een reboundvoorziening biedt tijdelijke opvang aan leerlingen met gedragsproblemen voor wie de zorg die de eigen school kan bieden niet langer toereikend is. Betrokkenheid van de eigen school gedurende het verblijf van een leerling in rebound is een vereiste: de leerling blijft dan ook ingeschreven op de school van herkomst.

De leerling volgt gewoonlijk een programma waarin onderwijs en gedragsbeïnvloeding centraal staan, met het doel zo snel mogelijk terug te keren in het reguliere onderwijs, bij voorkeur op de eigen school, of anders op een andere school binnen het SWV. Het programma dat de leerling volgt is maatwerk en is vastgelegd in een individueel handelingsplan. Bij vertrek van de leerling wordt deze voorzien van een gefundeerd advies over het voor hem meest passende vervolg en een eindverslag met aanbevelingen voor de vervolgsituatie. In alle gevallen verzorgt de onderwijsondersteuner van de opvangende school de na begeleiding om de terugkeer te vergemakkelijken en de in rebound bereikte resultaten in het VO te behouden. Zie ook de website van Rebound.

Crisisplaats

Een heftig en enkelvoudig incident op school kan de aanleiding vormen tot een acute plaatsing in OPDC Boost! met als doel de-escalatie van een conflict. Een cirisplaatsing heeft een maximale duur van 8 weken. De leerling keert terug naar school nadat gewerkt is aan herstelrecht in samenwerking met school.