De leerlingen kunnen zich bij onze school inschrijven en aan het reguliere onderwijs en de bijbehorende examens deelnemen, zonder dat ouders/verzorgers verplicht zijn een bijdrage te betalen of verplicht worden het lidmaatschap van een oudervereniging aan te gaan. Elke bijdrage die aan ouders wordt gevraagd voor schoolkosten is vrijwillig te betalen (zie artikel 24a van de WVO). De oudergeleding van de MR wordt vooraf om instemming gevraagd met de hoogte en bestemming van de aan ouders gevraagde bijdragen voor schoolkosten.

Met de vergoeding die wij van de overheid krijgen, kunnen wij het normale onderwijs bekostigen, maar wij willen onze leerlingen meer bieden dan wettelijk vereist. Daartoe bieden we allerlei extra activiteiten en faciliteiten die de leeromgeving van onze leerlingen verrijken en zijn/haar talenten meer tot hun recht laten komen. Denk bijvoorbeeld aan. introductieprogramma’s, educatieve excursies naar musea en buitenlandse steden en buitenlesactiviteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. Deze activiteiten zijn dus geen onderdeel van het gewone lesprogramma. Hiervoor geldt het principe van ‘de gebruiker betaalt’.

Als u ervoor kiest om uw zoon of dochter niet deel te laten nemen aan de activiteit wordt hij/zij door de school opgevangen en krijgt zo nodig kosteloos een vervangend programma.

Kluisjes

Voor de leerlingen van onze school stellen we kluisjes beschikbaar om een zo goed mogelijke bescherming van persoonlijke eigendommen te kunnen waarborgen. Iedere leerling is er verantwoordelijk voor dat kluisjes aan het einde van ieder schooljaar leeg, schoon en in de oorspronkelijke (goede) staat worden achtergelaten. Wanneer dit niet het geval is, kan de toegang tot de kluisjes in het nieuwe schooljaar worden ontzegd. Bij vormen van moedwillige beschadiging c.q. vandalisme kan eveneens het gebruik van de kluisjes ontzegd worden en kan een plicht tot schadevergoeding ontstaan. Bij het verlies van de sleutel worden eveneens kosten in rekening gebracht. Overigens is de school niet verantwoordelijk voor diefstal.

Activiteiten en faciliteiten

Ons beleid is er natuurlijk op gericht dat wij de ouderbijdragen zo laag mogelijk houden. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van ons informatie over de extra activiteiten en faciliteiten en de daaraan verbonden kosten. Bovendien wordt op de website van de school per opleiding een overzicht weergegeven met daarin opgenomen de per leerjaar geplande activiteiten met bijbehorende kosten. Eventuele wijzigingen in het aanbod worden hier ook tijdig aangegeven.

Facturatie

Indien u besluit tot vrijwillige deelname aan een activiteit of van vrijwillig gebruik van een faciliteit leidt dit tot een betalingsverplichting. U zult hiervoor een digitale factuur ontvangen.

Ouderbijdrage 2020-2021

Ons beleid is er natuurlijk op gericht dat wij de ouderbijdragen zo laag mogelijk houden. Aan het begin én halverwege het schooljaar ontvangt u van ons per mail informatie over de extra activiteiten en faciliteiten en de daaraan verbonden kosten. Onze school vraagt geen zogenaamde algemene ouderbijdrage voor de schoolkosten.

In verband met de onzekerheden door de Covid-19 crisis kunnen wij u op dit moment nog geen bestemmingen en prijzen voor schooljaar 2020-2021 doorgeven. Zodra bekend wordt wat de mogelijke bestemmingen van schooljaar 2020-2021 worden en welke de prijzen daarbij horen, zullen wij u direct op de hoogte stellen.