Medezeggenschapsraad en deelraden

OMO SG De Langstraat heeft een medezeggenschapstructuur van deelraden voor de 4 locaties en een overkoepelende medezeggenschapsraad (MR) voor de scholengroep als geheel. De deelraad van locaties met 500 of meer leerlingen bestaat uit 8 leden, die van een locatie kleiner dan 500 leerlingen uit 4. De scholengroep MR telt 8 leden, 2 uit iedere deelschool. De helft van de leden komt uit de ouder-/leerlingegeleding; de andere helft uit de personeelsgeleding.

De deelraden hebben alle bevoegdheden van de overkoepelende medezeggenschapsraad, voor zover de onderwerpen en besluiten betrekking hebben op het desbetreffende deel van de school. In de deelraden en medezeggenschapsraden wordt overlegd over de algemene medezeggenschapstaken, zoals het bevorderen van openheid en onderling overleg en over onderwerpen die te maken hebben met de informatie-, initiatief-, advies- en instemmingsbevoegdheden.

De medezeggenschapsraad is te bereiken via e-mailadres secr@sgdelangstraat.nl of per postadres: Postbus 403, 5140 AK Waalwijk.

slider_pc