Lesverzuim

Met de zorg voor kwaliteit en het inrichten van een veilige school wil het Van Haestrechtcollege het lesverzuim en het vroegtijdig schoolverlaten tot een minimum beperken. Lesverzuim wordt gecontroleerd en geregistreerd door een daartoe aangestelde verzuimcoördinator. In verband met de controle wordt van ouders/verzorgers verwacht dat zij te verwachten afwezigheid vooraf schriftelijk melden aan de school. In geval van onverwachte afwezigheid, bijvoorbeeld door ziekte, vragen wij ouders/verzorgers dit ’s ochtends tussen 08:00 en 8.30 uur telefonisch te melden aan de receptie van de school. Als de leerling langer dan één dag ziek is, moet dit iedere dag gemeld worden als de duur van de ziekte niet vooraf te overzien is. Als te voorzien is dat de afwezigheid meerdere dagen gaat duren, kan de leerling ook voor meer dagen ziek gemeld worden. Zodra de leerling weer naar school komt, levert deze – ongeacht de duur van afwezigheid – het standaard verzuimbriefje in bij de receptie/verzuimcoördinator.

Absentie die van tevoren bekend is, wordt schriftelijk gemeld bij de verzuimcoördinator. Verzuim is pas mogelijk met zijn toestemming. Wij verwachten dat afspraken met dokter, tandarts en dergelijke zoveel als mogelijk buiten schooltijd worden gemaakt. Als deelname aan de les lichamelijke opvoeding (l.o.) niet mogelijk is, moet een leerling zich met een briefje van de ouders/verzorgers melden bij de l.o.-docent. Dan wordt afgesproken wat de leerling doet ter compensatie van de gemiste les(sen). Alle procedures m.b.t het verzuim staan beschreven in het verzuimprotocol. U kunt dit vinden op onze website bij Ouders & Verzorgers – Reglementen en Formulieren.

Te laat komen en spijbelen

Als een leerling te laat komt, meldt deze zich bij de schoolreceptie. Alleen met een geldige reden (bijvoorbeeld artsbezoek) plus een verzuimbriefje van de ouders/verzorgers, krijgt de leerling een briefje waarmee hij alsnog tot de les wordt toegelaten. Voor laatkomers zonder geldige reden zijn er twee mogelijkheden: wie minder dan 30 minuten te laat is, krijgt een briefje waarmee hij alsnog tot de les wordt toegelaten. Als een leerling meer dan 30 minuten zonder geldige reden te laat is, is niet meer toelaatbaar tot de les. Het gemiste lesuur wordt beschouwd als een spijbeluur, dat dubbel ingehaald moet worden. Alle laatkomers zonder geldige reden moeten zich de dag erna dertig minuten voor aanvang van hun eerste les op school melden. Leerlingen die meer dan 4 kilometer van school wonen (Loon op Zand, Waalwijk en een deel van Sprang-Capelle), mogen zich in plaats van de volgende ochtend ook de volgende middag na hun laatste les bij de leerlingcoördinator melden en dan 30 minuten nablijven.

De school licht de leerplichtambtenaar in wanneer een leerling twaalf keer zonder geldige reden te laat is gekomen. Spijbelen wordt altijd telefonisch of schriftelijk aan de ouders/verzorgers gemeld. Bovendien stelt de school de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte. Een leerling moet het aantal gemiste uren dubbel inhalen. Dit gebeurt in overleg met de leerlingcoördinator. Alle procedures m.b.t te laat komen en spijbelen staan beschreven in het verzuimprotocol. U kunt dit vinden op onze website bij Ouders & Verzorgers – Reglementen en Formulieren.

Verzuimbeleid i.v.m. ziekte

Het Van Haestrechtcollege heeft aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn na ziekmelding. Daarom hebben wij het ziekteverzuimbeleid volgens M@ZL (spreek uit ‘mazzel’) in het schoolreglement opgenomen. M@ZL staat voor Medische Advisering van de Ziek gemelde Leerling. Door het structureel aandacht besteden aan de ziek gemelde leerling door de school zelf en het zo nodig of gewenst consulteren van de jeugdarts, kan de kwaliteit van zorg geoptimaliseerd worden.

Bij het verzuimbeleid volgens M@ZL werken drie partijen samen:
- Het Van Haestrechtcollege.
- Een jeugdarts van de GGD Hart voor Brabant.
- De leerplichtambtenaar van de gemeente.

De werkwijze

In het geval van ziekte melden de ouders/verzorgers hun zoon/dochter telefonisch ziek bij de school. Bij langdurig of frequent ziekteverzuim gaat de school in gesprek met ouders/verzorgers en laat zij zich zo nodig adviseren door de jeugdarts van de GGD Hart voor Brabant. We vinden het belangrijk dat de leerling weer zo snel en zo goed mogelijk aan het lesprogramma kan deelnemen.

Criteria voor uitnodiging verzuimgesprek op school:

 • Elke 4e ziekmelding in 3 maanden tijd
 • Elke 7e aaneengesloten ziektedag (schooldagen).
 • Zorgen vanuit school over het ziekteverzuim van de leerling.

De ouders/verzorgers en de leerling waarvan het ziekteverzuim aan een van deze criteria voldoet, worden uitgenodigd voor een gesprek op school met de mentor. Zij ontvangen hiervoor een mail/worden hiertoe telefonisch uitgenodigd, waaraan toegevoegd een overzicht uit het aanwezigheidsregistratiesysteem van de betreffende leerling. Naar aanleiding van dit gesprek kan een uitnodiging volgen voor een consult bij de jeugdarts van de GGD.

Wat doet de jeugdarts?

De jeugdarts bespreekt de gezondheidsklachten en oorzaken van het ziekteverzuim, onderzoekt eventueel de leerling en zoekt samen met de ouders/verzorgers en leerling naar gewenste zorg. De jeugdarts adviseert over deelname aan het lesprogramma. Tevens geeft de jeugdarts tips aan de ouders/verzorgers, leerling en school voor het optimaliseren van deze deelname.

Het gesprek met de jeugdarts is vertrouwelijk. In verband met het medische beroepsgeheim koppelt de jeugdarts inhoudelijke informatie alleen met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) en/of de leerling terug aan de school.

Wat is de rol van de leerplichtambtenaar?

De rol van de leerplichtambtenaar is het toezicht houden op ongeoorloofd schoolverzuim. Dit vanuit zijn verantwoordelijkheid de leerplichtwet te handhaven. Ongeoorloofd lesverzuim kan leiden tot schorsing voor een of meerdere dagen. De school is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden.

Leerplicht en buitengewoon verlof

Vanaf het vijfde jaar is een kind leerplichtig. Vanaf dat moment is de Leerplichtwet van toepassing. Uw kind mag voortaan niet meer zomaar een dag thuis blijven. Op vakantie buiten de schoolvakanties om mag evenmin. Alleen als het beroep van één van de ouders/verzorgers het niet toelaat om in de zomervakantie twee weken met het kind op vakantie te gaan, is een uitzondering op de vakantieregel mogelijk. Bijvoorbeeld bij seizoengebonden arbeid, werk in de horeca, et cetera. In andere gevallen is geen vakantieverlof mogelijk! Voor het eventuele extra vakantieverlof gelden de volgende beperkingen:

 • slechts eenmaal per schooljaar
 • niet in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar
 • maximaal tien schooldagen
 • de directeur beslist; hij kan een onderzoek (laten) instellen of een werkgeversverklaring toetsen.

Als u tijdens de schoolvakantie bent ingeroosterd voor uw werk, is dat geen garantie dat het vakantieverlof wordt toegekend. Uw werkgever dient in zijn roosterplanning rekening te houden met werknemers met schoolgaande kinderen. De wet geeft naast vakantieverlof ook de mogelijkheid om verlof te verlenen voor bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij het huwelijk en overlijden van bloed- en/of aanverwanten tot een bepaalde graad, maar ook om medische of sociale redenen. Weet u niet zeker of u verlof kunt krijgen? Neem dan vooraf contact op met de directeur. Verlofverzoeken van meer dan tien schooldagen stuurt de directeur door naar de leerplichtambtenaar.

Houd bij het aanvragen van verlof rekening met de volgende punten:

 1. Vraag verlof tijdig aan bij de schooldirecteur.
  Voor vakantieverlof (artikel 13a) geldt een minimum van twee maanden voor het verlof.
 2. Bij vakantieverlof wordt een werkgeversverklaring gevraagd. Deze verklaringen worden regelmatig getoetst.
 3. De leerplichtambtenaar is beschikbaar voor advies.
 4. Toekenning van het aangevraagde verlof maakt de school zo spoedig mogelijk bekend. Soms is dat nog dezelfde dag, maar er kan meer tijd nodig zijn om tot een beslissing te komen.
 5. Ook (gedeeltelijke) afwijzing van uw aanvraag maakt de school zo spoedig bekend. Uiterlijk acht weken na indiening van uw verzoek ontvangt u een onderbouwd bericht. Van tevoren wordt u echter al ‘gehoord’. In dit besluit staat ook aangegeven hoe de procedure voor bezwaarschriften verloopt.
Verzuim

Er zijn twee vormen van verzuim: luxe verzuim en signaalverzuim. De leerplichtambtenaar verstaat daaronder:

 1. Luxe verzuim heeft onder andere betrekking op verlof in verband met vakanties. Bijvoorbeeld het eerder afreizen naar een vakantiebestemming, het later terugkeren van een vakantie of een lang weekend. Dit verzuim meldt de school bij de leerplichtambtenaar, die hiervoor een proces-verbaal kan opmaken.
 2. Signaalverzuim uit zich vaak in spijbelgedrag. Dit verzuim kan een uiting van achterliggende problematiek zijn. Bijvoorbeeld problemen op school of thuis, maar ook problemen van lichamelijke, psychische of culturele aard. De benadering van deze vorm van verzuim is wezenlijk anders dan bij luxe verzuim. Maar ook hier kan de leerplichtambtenaar in het uiterste geval een proces-verbaal opmaken. Vanaf 12 jaar kunnen spijbelaars zelfs naar HALT worden verwezen.
Meer informatie

Onze school volgt de aanvraag- en verzuimprocedures stipt op. Voor meer informatie over de Leerplichtwet kunt u terecht bij de leerplichtambtenaren van de gemeente Waalwijk: tel. 0416-683456.
Het verzuimprotocol  staat op onze website  bij ‘Ouders & Verzorgers” – Reglementen en Formulieren.