Lesverzuim

Met de zorg voor kwaliteit en het inrichten van een veilige school wil het Van Haestrechtcollege het lesverzuim en het vroegtijdig schoolverlaten tot een minimum beperken. Lesverzuim wordt gecontroleerd en geregistreerd door een daartoe aangestelde verzuimcoördinator. In verband met de controle wordt van ouders/verzorgers verwacht dat zij te verwachten afwezigheid vooraf melden aan de school.

 

Ziek melden

Als uw zoon/dochter voor de eerste les ziek is, belt u voor 8:30u naar school. Zo kunnen we in Magister vastleggen dat we hem/haar niet in de les hoeven verwachten. Is er geen melding naar school gegaan dan gaan wij er vanuit dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim en zullen hier passende maatregelen op volgen.

 

Beter melden

Gaat uw zoon of dochter weer naar school, zorgt u er dan voor dat hij of zij een verzuimbriefje bij heeft waarop aangegeven is hoe lang hij of zij ziek is geweest. Een verzuimbriefje is te downloaden via onze site onder Ouders&Verzorgers - downloads voor ouders of is af te halen bij de receptie.

 

Te laat komen

Een keer verslapen kan de beste overkomen. Maar bij een 3e keer te laat, zal een leerling terug moeten komen. De leerling meld zich de volgende ochtend om 07:45u in lokaal 103.

Bij 7 keer te laat of afwezig zonder goede reden sturen wij een brief waarin we u hierop attenderen. Waarschijnlijk heeft de mentor u voor deze brief al een keer

geattendeerd op het veelvuldig te laat komen van uw zoon of dochter. U kunt in Magister zien wanneer uw kind te laat is geweest. Als een leerling 10 keer zonder reden te laat of afwezig is geweest volgt een gesprek met de leerplichtambtenaar.

 

Lessen Lichamelijke opvoeding

Als deelname aan de les lichamelijke opvoeding (l.o.) niet mogelijk is, moet een leerling zich met een briefje van de ouders/verzorgers melden bij de lo docent.

Als de gymles buiten plaats vindt en het is voor de leerling niet mogelijk om te fietsen, moet dit vooraf gemeld worden bij de lo docent. Deze zal hierover afspraken maken met leerlingen en ouder(s)/verzorger(s).

 

Verlof

Hier is sprake van bij doktersbezoek, tandarts etc. Verlof wordt door u vooraf, schriftelijk aangevraagd door een ingevuld verzuimbriefje of een brief met het verzoek om verlof. Is er geen verlofverzoek gedaan dan gaan wij ervan uit dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim en zullen hier passende maatregelen op volgen.

Als pas op de dag zelf bekend wordt dat er bijvoorbeeld een afspraak bij de dokter is, kan er gebeld worden naar de receptie van de school.

 

Verzuimbeleid i.v.m. ziekte (m@zl)

Het Van Haestrechtcollege heeft aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn na ziekmelding. Daarom hebben wij het ziekteverzuimbeleid volgens M@ZL (spreek uit ‘mazzel’) in het schoolreglement opgenomen. M@ZL staat voor Medische Advisering van de Ziek gemelde Leerling. Door het structureel aandacht besteden aan de ziek gemelde leerling door de school zelf en het zo nodig of gewenst consulteren van de jeugdarts, kan de kwaliteit van zorg geoptimaliseerd worden.

 

Meer informatie

Onze school volgt de aanvraag- en verzuimprocedures stipt op. Voor meer informatie over de Leerplichtwet kunt u terecht bij de leerplichtambtenaren van de gemeente Waalwijk: tel. 0416-683456.
Het verzuimprotocol  staat op onze website  bij Ouders & Verzorgers - Protocollen en Reglementen