.
De identiteit van de school

Het Van Haestrecht College wil zijn leerlingen begeleiden in de groei naar volwassenheid. Hen bewust maken van hun plaats in de samenleving. Dit gebeurt vanuit een katholieke levensovertuiging met de daarbij behorende christelijke, katholieke waarden.  Onze levensovertuiging blijkt vooral uit de dagelijkse omgang: met respect voor elkaar en elkaars opvattingen. Aangevuld met waarden als naastenliefde, vergevingsgezindheid en rechtvaardigheid. Deze waarden dragen we niet alleen uit in de lessen levensbeschouwing, maar in alle vakken.

Samen, trots en vertrouwen

Als school willen wij een leef- en leergemeenschap zijn waar iedereen zich moet kunnen ontplooien. Dat begint bij het erkennen dat elke persoon in de school uniek is en er mag zijn. Dit alles om te zorgen voor een veilig en positief schoolklimaat. Als dat er is begint het leren. Bij voorkeur wordt geleerd door te doen, in alle vakken. Het maakt leren contextrijk, zorgt voor variatie, betrekt alle zintuigen, zorgt naast kennis ook voor vaardigheden en laat leerlingen ontdekken. Daar hoort fouten maken bij, fouten durven maken en daarvan leren. De docent is hierbij de onmisbare schakel en doet op de juiste momenten een stapje … terug.

De leerlingen van onze school zullen in veruit de meeste gevallen ook de toekomstige inwoners van de gemeente zijn en dus deel uitmaken van de lokale samenleving. In samenwerking met de gemeente en andere netwerkpartners willen we door actief te zijn in de lokale samenleving laten ervaren wat de lokale samenleving te bieden heeft en wat onze leerlingen nu en in de toekomst de lokale samenleving kunnen bieden.