Doelen onderwijs

Wij bereiden leerlingen voor op de kwalificatie voor een vervolgopleiding en op een kritisch-democratische deelname aan een snel veranderende maatschappij met aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen zoals digitalisering, diversiteit en duurzaamheid Daar hoort ook bij dat een leerling verantwoorde keuzes maakt.

De ontwikkeling die een leerling op school doormaakt is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de medewerkers, de ouders en de leerlingen zelf.

Toelating, schooladvies en eindtoets

De scholen voor basis en voortgezet onderwijs in de regio De Langstraat hebben via hun samenwerkingsverbanden afspraken gemaakt over de aanmelding en toelating van leerlingen in de brugklas van het VO. Daarbij baseren we ons op de geldende wet- en regelgeving. De afspraken zijn opgenomen in het Protocol Toetsbesluit van POVO van juni 2014.

In het kort komt de regeling hierop neer:

  • de toelating van de leerling wordt gebaseerd op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart is vastgesteld;
  • dit schooladvies is bindend en wordt door ons gevolgd;
  • dit schooladvies maakt deel uit van het onderwijskundig rapport;
  • indien de leerling blijkens de uitslag van de centrale eindtoets beschikt over meer kennis en vaardigheden dan die waarop het
    schooladvies berust, kan de basisschool het schooladvies bijstellen (alleen in positieve zin);
  • indien deze heroverweging leidt tot een bijstelling van het schooladvies van de basisschool, nemen wij dit over.

Bovenstaande geldt uiteraard alleen voor zover de geadviseerde afdeling en het ondersteuningsprofiel tot het reguliere aanbod van onze locaties behoort.

Tegen een besluit tot (niet-) toelating kan bezwaar worden gemaakt. Deze procedure is geregeld in ons Reglement bezwaar en beroep in leerlingzaken Ons Middelbaar Onderwijs.