We blijven graag in contact

Wij nodigen ouder(s)/verzorger(s) met klem uit om de mentor, docent of schoolleiding te benaderen wanneer daar aanleiding toe is. Op onze website staan de e-mailadressen van het team. Wij streven ernaar om binnen twee werkdagen te reageren op berichten.

Mentor

Voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen is de mentor het eerste aanspreekpunt. De mentor heeft tijdens ouderavonden en indien nodig tussentijds contact met ouders. Hierbij komen onderwerpen zoals studievoortgang, sociaal-emotionele ontwikkeling en begeleiding bij het keuzeproces aan de orde.

‘Uit de school geklapt’ en schriftelijke informatie

Periodiek verschijnt dit informatiebulletin voor ouders en leerlingen. Indien de situatie hiertoe aanleiding geeft worden ouders en leerlingen tussentijds via een e-mail geïnformeerd. Daarvoor is het van belang dat op school het juiste mailadres bekend is.

Ouderraad

De ouderraad stelt zich ten doel de samenwerking tussen de ouders/verzorgers en de diverse geledingen van de school, zoals schoolleiding, medewerkers en bestuur te bevorderen. De belangrijkste taak is het stimuleren en vergroten van de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school en het onderwijs. Daarom organiseert de ouderraad een jaarlijkse thema-avond, waarop een opvoedkundig onderwerp centraal staat. De ouderraad onderhoudt contact met de schoolleiding en de leerlingenraad,. De ouderraad is zichtbaar bij open dagen, brugklasavonden en de diploma-uitreiking. Ouders/verzorgers worden via de “Uit de school geklapt” geïnformeerd door de ouderraad.

De ouderraad heeft een eigen pagina op de website: Ouderraad Van Haestrecht College

De voorzitter van de ouderraad is mevrouw J. Nijs. De ouderraad is bereikbaar via het mailadres: ouderraad@vanhaestrechtcollege.nl .

Leerlingparticipatiebeleid
Via leerlingpanels hebben de leerlingen ook een stem. In deze panels worden 6 x per jaar onder leiding van de coördinator Kwaliteit op basis van thema's zaken besproken die leerlingen als positief ervaren maar ook zaken die beter moeten. De input wordt uitgewerkt in concrete voorstellen aan de schoolleiding. De samenstelling van de panels is op vrijwillige basis waarbij wordt gestreefd om alle leerwegen en leerjaren vertegenwoordigd te hebben.
Thema's zijn bijvoorbeeld buitenschoolse activiteiten, ICT, schoolklimaat en de goede les.
Medezeggenschapsraad (MR)

OMO SG De Langstraat heeft een medezeggenschapsraad (MR) op (centraal) scholengroepniveau. De scholengroep MR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vier locaties, te weten het d’Oultremont College in Drunen, het Dr. Mollercollege, de Walewyc Mavo in Waalwijk en het Van Haestrecht College in Kaatsheuvel. In de MR worden de algemene medezeggenschaptaken en de kaders voor het beleid van de scholengroep en de locaties besproken die te maken hebben met de informatie-, initiatief-, advies- en instemmingsbevoegdheden.

Onze medezeggenschapsraad is te bereiken via e-mailadres mr@sgdelangstraat.nl of per postadres: Postbus 403, 5140 AK Waalwijk.

De deelschooladviesraad (DAR)

Op iedere locatie is er een deelschooladviesraad (DAR). Deze heeft geen formele bevoegdheden in de zin van de Wet medezeggenschap scholen (WMS), zoals de MR die heeft, maar binnen onze scholengroep is het beleid dat de schoolleidingen van elke locatie de voorgenomen besluiten ten aanzien van de eigen deelschool eerst ter advisering voorleggen aan hun DAR, alvorens ze worden voorgelegd aan de MR. De MR betrekt in zijn besluitvorming het standpunt van de DAR over het voorgenomen besluit.

Samenstelling MR en DAR

De DAR van iedere locatiebestaat uit 4 leden. De vier leden van de DAR nemen namens hun school ook plaats in de medezeggenschapsraad.
De scholengroep MR telt 16 leden, 4 uit iedere DAR (1 ouder,  1 leerling en 2 personeelsleden).

Als er onvoldoende ouders dan wel leerlingen bereid zijn lid te worden, kan de te vervullen plaats worden toegedeeld aan de andere groep, dit telkens slechts voor de duur van één jaar. Daarmee bestaat de MR voor de helft uit vertegenwoordigers uit de ouder-/leerlinggeleding en voor de helft uit vertegenwoordigers van de personeelsgeleding.

Namens het personeel:
- Luc Broers
- Sjoukje van Zoelen

Namens de ouders:
- Erwin van de Heuvel
- Muriëlle van Vessem – Gerrits

Onze deelschooladviesraad is te bereiken via: l.broers@vanhaestrechtcollege.nl

Ondersteuningsplanraad (OPR)

De scholengroep heeft ook twee vertegenwoordigers (van resp. de geleding ouders en personeel) in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 30-09 (www.swvdelangstraat.nl).

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Op het niveau van ons bevoegd gezag, de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) in Tilburg, bestaat een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle OMO-scholen.

Inspectie VO

Contactgegevens van de Onderwijsinspectie VO:

Postbus 2730
3500 GS Utrecht

Website: www.onderwijsinspectie.nl

Contact: https://www.onderwijsinspectie.nl/contact ouders, leerlingen en andere belangstellenden

Vragen over onderwijs:   Informatie Rijksoverheid: 1400