Veilige school

Iedereen moet zich op school veilig kunnen voelen. De leefbaarheid is gebaseerd op respect voor elkaar. Dat is voor iedereen op school van belang en daar moet iedereen aan meewerken om dat zo te houden. Om het veilige klimaat te scheppen en te handhaven tolereren we geen agressie en geweld. Door gedragsregels en sanctiebeleid in te zetten, kunnen we agressie en geweld voorkomen en bestrijden. Klachten op dit terrein worden serieus genomen en zorgvuldig afgehandeld.

Pesten

Pesten kan ervoor zorgen dat een leerling zich niet veilig voelt. De school heeft een anti-pestcoördinator benoemd en op de website is ons pestprotocol te vinden. Volg daarvoor deze link.

Wat doet de school concreet op het terrein van agressie en veiligheid?
 • De school volgt de Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie en de Klachtenregeling van OMO (zie Regelingen en reglementen).
 • De directie maakt het personeel jaarlijks attent op het schoolbeleid inzake agressie en geweld.
 • De directie maakt het beleid inzake agressie en veiligheid en de procedures aan het begin van elk schooljaar bekend aan leerlingen en de ouders/verzorgers, eventueel via de mentoren. De functionaris voor veiligheid op onze school is Martin de Boer.
 • De Arbo-coördinator maakt jaarlijks een risico-inventarisatie en evaluatie; de schoolleiding stuurt deze na vaststelling naar de MR.
 • Een slachtoffer van een incident meldt dit bij zijn coördinator of een leerlingenbegeleider/vertrouwenspersoon. Hij maakt hierbij gebruik van het registratieformulier agressie en geweld voor intern gebruik, dat bij genoemde functionarissen aanwezig is. De functionaris zorgt voor verdere afhandeling (waaronder opvang) en geeft een kopie van het registratieformulier aan de directeur. Deze draagt zorg voor centrale registratie en ook voor melding van ernstige ongevallen (ziekenhuisopname, langdurige of blijvende behandeling) aan de arbeidsinspectie.
 • Schoolleiding en overig personeel zorgen voor een goed en veilig schoolklimaat om agressie en geweld voor alle bij school betrokkenen te voorkomen door:
  – een positieve benadering van elkaar en van de leerlingen;
  – een respectvolle manier van omgaan met elkaar en met de leerlingen;
  – duidelijke regels en consequent optreden;
  – een voorbeeldfunctie te vervullen;
  – een goede informatievoorziening en communicatie;
  – een veilig gebouw;
  – voldoende toezicht.

Uiteraard beschikt de school over voldoende bedrijfshulpverleners en EHBO’ers en is er een goedgekeurd ontruimingsplan/noodveiligheidsplan aanwezig.

Klachten

Hebt u klachten over seksuele intimidatie, seksueel misdrijf, ernstig psychisch of fysiek geweld?
Bel dan het Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief).